РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

Автори

Ключови думи
застраховане, застрахователни плащания, брутен вътрешен продукт, застрахователно проникване, застрахователна плътност

Резюме
В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. Застъпената теза е, че присъединяването на България към Европейския съюз ще доведе до разширяване обема на застрахователния сектор и увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи:

- очертаване на състоянието и тенденции в развитието на основни макроикономически показатели за периода 20072016 г., имащи отноше¬ние към застраховането.

- очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застра¬хователния сектор за периода 20072016 г.

- очертаване на показателите, характеризиращи мястото на застра¬ховането в икономиката за периода 20072016 г.

Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни. Темпът на развитие на застрахователния пазар изпреварва темпа на развитие на брутния вътрешен продукт. Темпът на развитие на застрахователните плащания изостава от темпа на развитие на брутния премиен приход. Темпът на развитие на инвестициите в страната изпреварва темпа на развитие на инвестициите на застрахователните дружества. В рамките на изследвания период по отношение на показателите застрахователно проникване и застрахователна плътност значително изоставаме от другите страни на Европейския съюз.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 23
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

    Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в ...

  • ПРИНОС НА ДИГИТАЛНИ РЕКЛАМНИ КАНАЛИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СТУДЕНТИ ОНЛАЙН

    Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно дигиталните маркетингови канали категорично могат да се определят като предпочитани източници на информация за младите хора ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...