РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

Автори

Ключови думи
застраховане, застрахователни плащания, брутен вътрешен продукт, застрахователно проникване, застрахователна плътност

Резюме
В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. Застъпената теза е, че присъединяването на България към Европейския съюз ще доведе до разширяване обема на застрахователния сектор и увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи:

- очертаване на състоянието и тенденции в развитието на основни макроикономически показатели за периода 20072016 г., имащи отноше¬ние към застраховането.

- очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застра¬хователния сектор за периода 20072016 г.

- очертаване на показателите, характеризиращи мястото на застра¬ховането в икономиката за периода 20072016 г.

Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни. Темпът на развитие на застрахователния пазар изпреварва темпа на развитие на брутния вътрешен продукт. Темпът на развитие на застрахователните плащания изостава от темпа на развитие на брутния премиен приход. Темпът на развитие на инвестициите в страната изпреварва темпа на развитие на инвестициите на застрахователните дружества. В рамките на изследвания период по отношение на показателите застрахователно проникване и застрахователна плътност значително изоставаме от другите страни на Европейския съюз.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 23
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

    Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които ...

  • ПРИНОС НА ДИГИТАЛНИ РЕКЛАМНИ КАНАЛИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СТУДЕНТИ ОНЛАЙН

    Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно дигиталните маркетингови канали категорично могат да се определят като предпочитани източници на информация за младите хора ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНИЯ БИЗНЕС В ХОТЕЛИЕРСКИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ

    Основната цел на настоящата студия е да се изследват и анализират текущото състояние на хотелиерските информационни системи в България и възможностите за внедряване на мобилни информационни технологии в хотелиерсия сектор. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният хотелиерски сектор в България изпитва явна ...