МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

Автори

Ключови думи
мениджмънт, социална среда, организационно развитие, стратегически мениджмънт, екомениджмънт

Резюме
Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които дават възможност за представяне и обективен анализ на теоретичните виждания по въпросите на мениджмънта към настоящата ситуация; да се представят вижданията на участниците в проекта според изследователските им търсения по формулираните тематични направления. Основната изследователска теза, която се защитава, е че в новата глобална икономика мениджмънтът като наука се нуждае от анализ на настоящето, което ще даде възможност за определяне на неговите приоритети за в бъдеще. Определени са приоритетни области в развитието на мениджмънта, които са разгледани в настоящата студия. Те са: Човек и социална среда; Организационно развитие; Стратегически мениджмънт; Екомениджмънт.

JEL Класификатор: M1, Z13, Q57
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ЗА 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО (20072016 г.)

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователния пазар в България, осъществено съгласно проект №22-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА МОБИЛНИЯ БИЗНЕС В ХОТЕЛИЕРСКИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ

    Основната цел на настоящата студия е да се изследват и анализират текущото състояние на хотелиерските информационни системи в България и възможностите за внедряване на мобилни информационни технологии в хотелиерсия сектор. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: съвременният хотелиерски сектор в България изпитва явна ...

  • СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

    Съвременното развитие на информационното обслужване предполага преход от традиционния модел на управление на технологии и ресурси към модел на управление на услуги. В тази връзка може да се формулира основната изследователска теза – възможно е намирането на единен подход за усъвършенстване на информационното обслужване, който да се базира на ...