МЕНИДЖМЪНТЪТ – РЕАЛНОСТ И БЪДЕЩЕ

Автори

Ключови думи
мениджмънт, социална среда, организационно развитие, стратегически мениджмънт, екомениджмънт

Резюме
Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. В тази връзка основните задачи са следни-те: да се проучат най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика; да се формулират тематични направления, които дават възможност за представяне и обективен анализ на теоретичните виждания по въпросите на мениджмънта към настоящата ситуация; да се представят вижданията на участниците в проекта според изследователските им търсения по формулираните тематични направления. Основната изследователска теза, която се защитава, е че в новата глобална икономика мениджмънтът като наука се нуждае от анализ на настоящето, което ще даде възможност за определяне на неговите приоритети за в бъдеще. Определени са приоритетни области в развитието на мениджмънта, които са разгледани в настоящата студия. Те са: Човек и социална среда; Организационно развитие; Стратегически мениджмънт; Екомениджмънт.

JEL Класификатор: M1, Z13, Q57
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИНОС НА ДИГИТАЛНИ РЕКЛАМНИ КАНАЛИ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА СТУДЕНТИ ОНЛАЙН

    Промяната в картината на българското висше образование през последните години доведе до стремеж на университетите да си служат с типично маркетингови инструменти, за да достигнат до потенциални кандидат-студенти. Същевременно дигиталните маркетингови канали категорично могат да се определят като предпочитани източници на информация за младите хора ...

  • ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНО СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

    Съвременните ИТ променят начина и модела на образователния процес. Тези промени трябва да се изследват, анализират и познават. Настоящата студия представя изследване на възможностите за мобилно обучение за студенти от специалност „Икономика на туризма“. Целта на изследването е да провери степента на използване на мобилното софтуерно приложение ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ

    Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. Във връзка с това са поставени следните задачи: 1) идентифициране предимствата на фермерските пазари; 2) характеризиране на административно-правните и вътрешнофирмените ограничения при организиране на фермерски пазари в ...