МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

Автори

Ключови думи
публично-частни партньорства, регулиране и управление на публично-частните партньорства, публичен сектор, частен сектор, вътрешен контрол, външен одит

Резюме
През последното десетилетие в редица страни все повече се разпространява моделът за публично-частните партньорства (ПЧП). Причината е, че няма достатъчно публични ресурси, с които да се модернизира инфраструктурата. В тази връзка от съществено значение е привличането на частен капитал за реализиране на мащабни проекти и за предоставяне на публични услуги.

Целта на студията е да се анализират съществуващите механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства като инструмент за по-висока възвръщаемост на инвестициите и ефективното усвояване на паричните средства, постигането на по-добро финансово управление и подобряване развитието на икономиката в страната. Предметът на студията е фокусиран върху съществуващите механизми за тяхното управление и контрол.

Защитава се тезата, че ПЧП не се прилагат в достатъчна степен в Р България като инструмент, чрез който да се осигури финансирането и поемането на рисковете от партньора в частния сектор за качествените публични услуги, като една от причините е липсата на адекватни механизми за управление и контрол. Задачите, които се поставят в изследването, са: анализ на правната рамка; изследване ролята на ПЧП в икономиката; анализ на механизмите за управление на национално и общинско ниво; извеждане на особеностите на вътрешния контрол при ПЧП; анализ на обхвата на вътрешния и външния контрол и одита при ПЧП. Въз основа на това са идентифицирани слабостите с оглед тяхното отстраняване в бъдеще, тъй като ПЧП подпомагат повишаване стандарта на живот в страната.

JEL Класификатор: Н44, L32, M48, Р35
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

    Целта на настоящото изследване е да се разгледат и критично да се анализират концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление, както и да се представят от-делни аспекти на резултатите от емпирично проучване на капацитета на администрацията на изпълнителната власт в България. Задачите ...

  • ДЕПОПУЛАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

    Процесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния ...

  • СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), както и да представи насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. Задачи¬те, които са изпълнени за постигането на ...