ДЕПОПУЛАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Автори

Ключови думи
демографска криза, депопулация, обезлюдяване, алтернативен туризъм

Резюме
Процесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване. Основната цел на настоящото изследване е да се проучи същността на депопулацията като социално явление с неговите негативни резултати за обществото и икономиката. Поставената цел се реализира посредством решаването на следните задачи: анализ на теоретичните изследвания в областта на депопулацията; хронологичен и сравнителен анализ на съвременното състоя¬ние на селищната мрежа и процеса на депопулация и изготвяне на демографска прогноза; индентифициране на възможности за ограничаване процеса на депопулация чрез формите на алтернативния туризъм. Основната теза е, че депопулацията като социално явление води до обезлюдяване на селища и цели територии, което следва да насочи към необходимостта от провеждане на конкретна и отговорна регионална политика. Открояват се проблеми като: нарушена полово-възрастова структура; отрицателен естествен прираст; миграционни нагласи; изолираност на малките селища; недобре изградена транспортна инфраструктура; добри предпоставки за развитие на алтернативен туризъм; различна степен на развитие на туристическия отрасъл в отделните общини и селища; малко програми за развитие на изследвания район.JEL Класификатор: J18; J19
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА НОВИ РЕГУЛАЦИИ

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2017 година проучване на застрахователните посредници в България, осъществено съгласно проект №4-2017 г. към Института за научни изследвания. Основната цел на изследването е да се очертаят състоянието и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници ...

  • ДОКЛАДВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от научно изследване, посветено на докладването на корпоративната социална отговорност. Обект на проучването са българските бизнес организации, а негов предмет – теоретичните аспекти на докладването на корпоративната социална отговорност и степента, в която българските предприятия използват ...

  • МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

    През последното десетилетие в редица страни все повече се разпространява моделът за публично-частните партньорства (ПЧП). Причината е, че няма достатъчно публични ресурси, с които да се модернизира инфраструктурата. В тази връзка от съществено значение е привличането на частен капитал за реализиране на мащабни проекти и за предоставяне на публични ...