ПРОУЧВАНЕ РОЛЯТА НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕГИОНАЛНО ВИНО В БЪЛГАРИЯ (ДУНАВСКИ И ТРАКИЙСКИ)

Автори

Ключови думи
винен туризъм, маркетингова стратегия, промоционална стратегия, концептуален модел

Резюме
Основната цел на студията е да проучи ролята на винения туризъм за устойчивото регионално развитие на Северния (Дунавски) и Южния (Тракийски) лозаро-винарски райони. Задачите са свързани с: изучаване на нагласите на местния бизнес, предлагащ винен туризъм, спрямо политиките и инструментите за неговото развитие, конкурентния му потенциал и значение за устойчивото регионално развитие; анализиране на продукта винен туризъм, съобразно очертаните регионални специфики на изучаваните райони; дефиниране на конкретни препоръки и мерки, за утвърждаване ролята на винения туризъм като силно конкурентоспособен продукт, привличащ платежоспособни клиенти, с признат социален и културен статус, и носещ висока добавена стойност за местните общности и регионалното развитие. Тезата е, че виненият туризъм, като бързо развиващ се отрасъл в съвременната икономика, може значително да допринесе за устойчивото регионално развитие чрез повишаване разпознаваемостта и утвърждаването на регионални продуктови брандове, да повиши предприемаческия, инвестиционния и туристическия интерес към дадена дестинация и промотира нейния позитивен имидж на международния и вътрешния пазар. В студията са систематизирани резултатите от количествения анализ на нагласите на винопроизводителите спрямо политиката за развитие на винения туризъм у нас. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат устойчивото развитие на изучаваните лозаро-винарски райони.

JEL Класификатор: R58, Z32, M20
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДОКЛАДВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от научно изследване, посветено на докладването на корпоративната социална отговорност. Обект на проучването са българските бизнес организации, а негов предмет – теоретичните аспекти на докладването на корпоративната социална отговорност и степента, в която българските предприятия използват ...

  • МЛАДЕЖТА, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСЪТ – КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ В ПОСТИГАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

    Устойчивото развитие е гаранция срещу предизвикателствата в съвременния свят. Идеята не е нова, тя еволюира и е представена в началото на 21-и век от Цели на хилядолетието до 2015 г. и Цели за устойчиво развитие 2030 (ООН 2015 г.; 17 цели; 169 подцели; 193 държави). Програмата до 2030 г. (Agenda 2030) е първото споразумение, което предвижда ...

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

    Целта на настоящото изследване е да се разгледат и критично да се анализират концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление, както и да се представят от-делни аспекти на резултатите от емпирично проучване на капацитета на администрацията на изпълнителната власт в България. Задачите ...