МЛАДЕЖТА, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСЪТ – КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ В ПОСТИГАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
глобални цели, устойчиво развитие, младеж, образование, бизнес

Резюме
Устойчивото развитие е гаранция срещу предизвикателствата в съвременния свят. Идеята не е нова, тя еволюира и е представена в началото на 21-и век от Цели на хилядолетието до 2015 г. и Цели за устойчиво развитие 2030 (ООН 2015 г.; 17 цели; 169 подцели; 193 държави). Програмата до 2030 г. (Agenda 2030) е първото споразумение, което предвижда всеобщи действия и засяга вътрешната политика на всички държави. На световни форуми през 2016 г. се декларира, че Глобалните цели за устойчиво развитие не са разпознати от всички заинтересовани страни. Дефинираните цели за устойчиво развитие и свързаните с тях под¬цели балансират три измерения  екологично, социално и икономическо в области като: бедност, неравенство, продоволствена сигурност, здраве, устойчиво потребление и производство, икономически растеж, заетост, инфраструктура, природоползване, климат, равенство между половете, мирни и приобщаващи общества.

В реализиране на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г. особена роля се пада на образованието (Цел 4). Университетите се превръщат в мощни центрове, осигуряващи знания, умения и компетентност на младежта, като отговорни лидери в бъдещето. Образователните и научните центрове се превръщат в инкубатор на „знание“, необходимо за създаване на иновации, които да реализира бизнесът. В отговор на социалните, икономически, екологични и управленски предизвикателства пред обществото изследователският екип се насочи към ключовите партньорства в триадата „Младеж – Университети – Бизнес“ като инструмент в реализацията на Глобалните цели за устойчиво развитие.

JEL Класификатор: A2, I2, M1, Q01, F43
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕПОПУЛАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

    Процесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния ...

  • ДОКЛАДВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от научно изследване, посветено на докладването на корпоративната социална отговорност. Обект на проучването са българските бизнес организации, а негов предмет – теоретичните аспекти на докладването на корпоративната социална отговорност и степента, в която българските предприятия използват ...

  • МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА

    През последното десетилетие в редица страни все повече се разпространява моделът за публично-частните партньорства (ПЧП). Причината е, че няма достатъчно публични ресурси, с които да се модернизира инфраструктурата. В тази връзка от съществено значение е привличането на частен капитал за реализиране на мащабни проекти и за предоставяне на публични ...