МЛАДЕЖТА, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСЪТ – КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ В ПОСТИГАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
глобални цели, устойчиво развитие, младеж, образование, бизнес

Резюме
Устойчивото развитие е гаранция срещу предизвикателствата в съвременния свят. Идеята не е нова, тя еволюира и е представена в началото на 21-и век от Цели на хилядолетието до 2015 г. и Цели за устойчиво развитие 2030 (ООН 2015 г.; 17 цели; 169 подцели; 193 държави). Програмата до 2030 г. (Agenda 2030) е първото споразумение, което предвижда всеобщи действия и засяга вътрешната политика на всички държави. На световни форуми през 2016 г. се декларира, че Глобалните цели за устойчиво развитие не са разпознати от всички заинтересовани страни. Дефинираните цели за устойчиво развитие и свързаните с тях под¬цели балансират три измерения  екологично, социално и икономическо в области като: бедност, неравенство, продоволствена сигурност, здраве, устойчиво потребление и производство, икономически растеж, заетост, инфраструктура, природоползване, климат, равенство между половете, мирни и приобщаващи общества.

В реализиране на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г. особена роля се пада на образованието (Цел 4). Университетите се превръщат в мощни центрове, осигуряващи знания, умения и компетентност на младежта, като отговорни лидери в бъдещето. Образователните и научните центрове се превръщат в инкубатор на „знание“, необходимо за създаване на иновации, които да реализира бизнесът. В отговор на социалните, икономически, екологични и управленски предизвикателства пред обществото изследователският екип се насочи към ключовите партньорства в триадата „Младеж – Университети – Бизнес“ като инструмент в реализацията на Глобалните цели за устойчиво развитие.

JEL Класификатор: A2, I2, M1, Q01, F43
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И КОНТРОЛ

    В разработката се изследват основните процедури в данъчния контролен процес: регистрация, деклариране, установяване, събиране, обезпечаване и обжалване. Проучени са разпоредбите на материалните и процесуалните данъчно-осигурителни нормативни актове. Изследвани са теоретичните постановки и практическите проблеми на данъчните служители (органи по ...

  • СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

    Предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическият сектор. Предприемаческата активност в туризма се обуславя от наличието на подходящи условия за развитие на туристическия бизнес. В този смисъл целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване на ...

  • ПРОУЧВАНЕ РОЛЯТА НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕГИОНАЛНО ВИНО В БЪЛГАРИЯ (ДУНАВСКИ И ТРАКИЙСКИ)

    Основната цел на студията е да проучи ролята на винения туризъм за устойчивото регионално развитие на Северния (Дунавски) и Южния (Тракийски) лозаро-винарски райони. Задачите са свързани с: изучаване на нагласите на местния бизнес, предлагащ винен туризъм, спрямо политиките и инструментите за неговото развитие, конкурентния му потенциал и значение ...