ЛЕТОПИС: 65 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

Автори

Ключови думи
-

Резюме
През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и Счетоводно-статистически. С Указ № 289 от 20 август 1953 г. Президиумът на Народното събрание разпределя и прегрупира специалностите на ВФСИ „Д. А. Ценов”, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета - Финансово-статистически и Счетоводен.

През годините ръководствата променят имената на факултетите – последователно от Финансово-статистически (1953 г.) на Финансово-икономически (1973 г.) до Финансов факултет (1993 г.), съответно – от Счетоводен (1953 г.) на Отчетно-икономически (1973 г.) до факултет „Стопанска отчетност“ (1993 г.).

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 10
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

    Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ

    Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от ...