ЛЕТОПИС: 65 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

Автори

Ключови думи
-

Резюме
През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и Счетоводно-статистически. С Указ № 289 от 20 август 1953 г. Президиумът на Народното събрание разпределя и прегрупира специалностите на ВФСИ „Д. А. Ценов”, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета - Финансово-статистически и Счетоводен.

През годините ръководствата променят имената на факултетите – последователно от Финансово-статистически (1953 г.) на Финансово-икономически (1973 г.) до Финансов факултет (1993 г.), съответно – от Счетоводен (1953 г.) на Отчетно-икономически (1973 г.) до факултет „Стопанска отчетност“ (1993 г.).

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 10
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, ...

  • ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на труда на учителите, предоставяйки пенсии в размер, съобразен с приноса и значимостта на учителската професия за ...