ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
информационно общество, информационна икономика, икономическа политика, преки чуждестранни инвестиции.

Резюме
Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика.

Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика като необходимо присъща на информационното общество и да се посочат стратегическите и конкретните условия за инвестиране на бизнеса при тази нова обстановка.

Задачите, които се решават, във връзка с така поставената цел са: да се направи характеристика на зараждащата се информационна икономика и нейните особености; да се очертае отрасловата насоченост на преките чуждестранни инвестиции в информационната икономика; да се разкрият мотивите, които оказват най-съществено влияние върху инвестиционните решения в постиндустриалната икономика; да се изведат насоки за приспособяване на икономическата политика към изискванията на информационната икономика.

Изследователската теза е, че информационната икономика променя условията за водене на бизнес и поведението на предприятията и по-конкретно на транснационалните компании, което поставя необходимост от адаптиране на икономическата политика към новите реалности.

Основните резултати от изследването могат да бъдат систематизирани, както следва: изяснени са теоретичните основи на информационното общество и икономика; анализирани са мотивите за пряко инвестиране зад граница и са изведени факторите, които имат водещо значение за ПЧИ в новите условия. На тази основа е оценена връзката между информационната икономика и възможностите за пряко инвестиране; направен е анализ на ПЧИ в сектора на услугите, като е обърнато специално внимание на инвестициите на зелено и сливанията и придобиванията; изведени са препоръки за адаптиране на икономическата политика, така че да съответства на променената стопанска среда.

JEL Класификатор: А10, Е22, Е60, Р45, Q38.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ

    Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от ...

  • СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВИЯ ПОРТФЕЙЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

    Структурата на продуктовия портфейл на застрахователите е показателна за предпочитанията на потребителите към конкретни застрахователни продукти. Сравняването на продуктовите структури позволява да се установи дали е налице промяна в модела на потребление на застраховки, да се очертаят причините при настъпила промяна и да се предприемат адекватни ...

  • ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните ...