ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
информационно общество, информационна икономика, икономическа политика, преки чуждестранни инвестиции.

Резюме
Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика.

Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика като необходимо присъща на информационното общество и да се посочат стратегическите и конкретните условия за инвестиране на бизнеса при тази нова обстановка.

Задачите, които се решават, във връзка с така поставената цел са: да се направи характеристика на зараждащата се информационна икономика и нейните особености; да се очертае отрасловата насоченост на преките чуждестранни инвестиции в информационната икономика; да се разкрият мотивите, които оказват най-съществено влияние върху инвестиционните решения в постиндустриалната икономика; да се изведат насоки за приспособяване на икономическата политика към изискванията на информационната икономика.

Изследователската теза е, че информационната икономика променя условията за водене на бизнес и поведението на предприятията и по-конкретно на транснационалните компании, което поставя необходимост от адаптиране на икономическата политика към новите реалности.

Основните резултати от изследването могат да бъдат систематизирани, както следва: изяснени са теоретичните основи на информационното общество и икономика; анализирани са мотивите за пряко инвестиране зад граница и са изведени факторите, които имат водещо значение за ПЧИ в новите условия. На тази основа е оценена връзката между информационната икономика и възможностите за пряко инвестиране; направен е анализ на ПЧИ в сектора на услугите, като е обърнато специално внимание на инвестициите на зелено и сливанията и придобиванията; изведени са препоръки за адаптиране на икономическата политика, така че да съответства на променената стопанска среда.

JEL Класификатор: А10, Е22, Е60, Р45, Q38.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЛЕТОПИС: 65 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

    През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и Счетоводно-статистически. С Указ № 289 от 20 август 1953 г. Президиумът на Народното събрание разпределя и прегрупира ...

  • ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГ

    Основно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила от 1 януари 2019 г. е от особено значение познаването и прилагането на неговите изисквания. Промените, залегнали в ...

  • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на ...