ОРГАНИЗАЦИОННИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Автори

Ключови думи
счетоводство, банкова гаранция, нефинансови предприятия, задължения.

Резюме
Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В контекста на реализация на поставената цел авторовият екип си поставя следните задачи: да се проучи цената на банковата гаранция като специфична финансова услуга; да се анализира договорът за банкова гаранция като основа на отношенията между предприятието‒наредител и кредитната институция‒гарант; да се изследва обезпечението за възстановяване на изплатените от банката‒гарант парични средства като необходимо условие за сключването на договор за банкова гаранция; да се разработят модели за счетоводно отчитане на договорите за банкова гаранция в практиката на предприятията‒наредители. Изследователският екип се обединява около тезата, че: банковата гаранция е надежден инструмент с все по-широко приложение в дейността на нефинансовите предприятия, в т.ч. като средство за обезпечаване уреждането на вземанията и задълженията, произтичащи от търговски сделки и като необходимо условие, изисквано по нормативен път. С ключово значение за счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция в предприятията‒наредители е видът на предоставеното обезпечение.

Изводите, до които се достига, e, че банковата гаранция е надежден инструмент за обезпечаване на произтичащите от търговски сделки вземания и задължения и могат да послужат: за подобряване организацията и счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция, като следва да бъде съобразен видът на предоставеното обезпечение и разработената счетоводна политика за осигуряване достоверното им представяне в годишния финансов отчет на предприятието–наредител.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ПО ПРИМЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ)

    Анализът на пазара на недвижими имоти е пряко свързан с динамичното развитие на цялостното ценово равнище през последните години. Фокусирайки се целенасочено върху периода 2008‒2016 г., обръщаме внимание върху влиянието на двата основни фактора – присъединяването на България към ЕС и въздействието на световната финансова криза, която ...

  • РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА

    В студията се изследва развитието на клоновата мрежа на Търговските банки като съществена част от банковата система. Във фокуса на анализа е тезата за пряката връзка между експанзията в клоновата мрежа на търговските банки и влиянието на четири ключови фактора: динамиката в икономическия цикъл на развитие на глобално, национално и регионално ниво; ...

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, ...