ОРГАНИЗАЦИОННИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Автори

Ключови думи
счетоводство, банкова гаранция, нефинансови предприятия, задължения.

Резюме
Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В контекста на реализация на поставената цел авторовият екип си поставя следните задачи: да се проучи цената на банковата гаранция като специфична финансова услуга; да се анализира договорът за банкова гаранция като основа на отношенията между предприятието‒наредител и кредитната институция‒гарант; да се изследва обезпечението за възстановяване на изплатените от банката‒гарант парични средства като необходимо условие за сключването на договор за банкова гаранция; да се разработят модели за счетоводно отчитане на договорите за банкова гаранция в практиката на предприятията‒наредители. Изследователският екип се обединява около тезата, че: банковата гаранция е надежден инструмент с все по-широко приложение в дейността на нефинансовите предприятия, в т.ч. като средство за обезпечаване уреждането на вземанията и задълженията, произтичащи от търговски сделки и като необходимо условие, изисквано по нормативен път. С ключово значение за счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция в предприятията‒наредители е видът на предоставеното обезпечение.

Изводите, до които се достига, e, че банковата гаранция е надежден инструмент за обезпечаване на произтичащите от търговски сделки вземания и задължения и могат да послужат: за подобряване организацията и счетоводното отчитане на договорите за банкова гаранция, като следва да бъде съобразен видът на предоставеното обезпечение и разработената счетоводна политика за осигуряване достоверното им представяне в годишния финансов отчет на предприятието–наредител.

JEL Класификатор: M41.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПЛАЩАНИЯТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ КАТО ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА В ПУБЛИЧНАТА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

    Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване. Проучването на възможностите за организационно ...

  • ЛЕТОПИС: 65 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „ФИНАНСИ“ И ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ“

    През януари 1952 г. Висшето училище за стопански и социални науки (ВУССН) - Свищов се преименува във Висш финансово-стопански институт (ВФСИ). Въз основа на съществуващите специалности се формират два отдела – Финансово-стопански и Счетоводно-статистически. С Указ № 289 от 20 август 1953 г. Президиумът на Народното събрание разпределя и прегрупира ...

  • БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО В ЕС

    Целта на изследването е да се установят спецификата (в условията на валутен борд), динамиката, трендът и рисковите параметри на балансовите позиции на БНБ с фокус върху корелацията на тези позиции с БВП на България. Специален акцент е поставен върху валутния риск при деноминираните в USD балансови позиции. Тезата тества наличието на пряка връзка ...