ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМЕТРИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

Автори

Ключови думи
динамична зависимост, коинтеграция, векторна авторегресия, кроскорелация, разпределени лагове.

Резюме
Разработката е фокусирана върху приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости. Тезата е, че статистическите методи за анализ на динамични зависимости са модерни и мощни инструменти, които позволяват да се разкрият нови характеристики на взаимодействията между явленията и процесите в областта на икономиката, но приложението им е съпроводено с редица условия, което налага да се познават техните предпоставки и ограничения.

Целта на материала е да се систематизират статистическите методи за анализ на зависимости на основата на динамични редове, като се характеризират техните възможности за разширяване и задълбочаване на анализа. За постигането на целта се поставят следните задачи: а) да се характеризира кроскорелационният анализ; б) да се даде характеристика на моделите на разпределени лагове; в) да се характеризират моделите на векторната авторегресия; г) да се даде характеристика на коинтеграцията. Като резултат са изведени и систематизирани характеристиките на методите за анализ на динамични зависимости, които позволяват да се установи взаимната обвързаност между два динамични реда, да се изследват единични и множествени зависимости и тяхното разпределено влияние, да се анализират както дългосрочни равновесни зависимости, така и взаимодействието между променливите в краткосрочен аспект, характеризиращо отклоненията от равновесното състояние.

JEL Класификатор: C22, C32.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 43
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГ

    Основно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила от 1 януари 2019 г. е от особено значение познаването и прилагането на неговите изисквания. Промените, залегнали в ...

  • ОРГАНИЗАЦИОННИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

    Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В контекста на реализация на поставената цел авторовият екип си поставя следните задачи: да се проучи цената на банковата ...

  • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на ...