ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
митница, контрол, произход на стоки, преференции, свободна търговия.

Резюме
Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от митническите органи. Това налага необходимостта от наличието на ясни технологични разпоредби за издаване на доказателства за произход от Съюза и за проверка на представени такива от страни‒бенефициенти.

Цел на разработка е да се изследват приложимите на ниво ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни от гледна точка приложението им у нас и на тази база да се обосноват и изведат особеностите на митническите формалности по отношение произхода на стоките. Задачите, които са изпълнени за постигането на дефинираната цел, са: 1. Представяне на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни и извеждане на значението им; 2. Представяне приложението на европейските споразумения за свободна търговия от позицията на Р България; 3. Разглеждане на особеностите на основните митнически процедури, обхващащи контрола върху произхода на стоките. Основната изследователска теза е, че приложението на споразуменията за свободна търговия и свързаният с тях произход на стоките са основен обект на митнически контрол и като такъв оказват съществено влияние върху външнотърговските връзки на страната ни.

В резултат на изследването е обосновано значението на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия с трети страни от позицията на осъществявания в РБългария митнически контрол. Анализирани са външнотърговските отношения на страната ни и са направени изводи относно степента, в която българският бизнес се възползва от възможните митнически преференции на база произхода на стоките.

JEL Класификатор: M49.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ПО ПРИМЕРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ)

    Анализът на пазара на недвижими имоти е пряко свързан с динамичното развитие на цялостното ценово равнище през последните години. Фокусирайки се целенасочено върху периода 2008‒2016 г., обръщаме внимание върху влиянието на двата основни фактора – присъединяването на България към ЕС и въздействието на световната финансова криза, която ...

  • ПЛАЩАНИЯТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ КАТО ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА В ПУБЛИЧНАТА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

    Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване. Проучването на възможностите за организационно ...

  • ЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГ

    Основно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила от 1 януари 2019 г. е от особено значение познаването и прилагането на неговите изисквания. Промените, залегнали в ...