ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социално осигуряване, пенсионно осигуряване, учителски пенсии.

Резюме
Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на труда на учителите, предоставяйки пенсии в размер, съобразен с приноса и значимостта на учителската професия за формирането на човешкия капитал и социално-икономическо развитие и просперитет в българското общество. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на публичното пенсионно осигуряване на учителите е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и насоки на диференциацията на осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход към организацията на публичното пенсионно осигуряване на учителите в България; проучване на спецификата и оценка на публичната пенсионноосигурителна защита на учителите в България; формулиране на предложения за организационно развитие и усъвършенстване на публичното осигуряване на учителите в България. Резултатите от изследването показват необходимостта от развитие и усъвършенстване на пенсионното осигуряване на учителите. Формулирани са предложения, трансформиращи плащанията от Учителския пенсионен фонд във функция на персоналния осигурителен принос. Предложени са и организационни промени, които обвързват размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст на учителите с техния принос за развитие в обществото.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ

    Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от ...

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, ...

  • ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните ...