ПЛАЩАНИЯТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ КАТО ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКА В ПУБЛИЧНАТА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социално осигуряване, превенция на риска, профилактика и рехабилитация.

Резюме
Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и ограничения на превенцията на риска в осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо интегриране и развитие на профилактиката и рехабилитацията като елемент от българското социално осигуряване; проучване на спецификата на заболеваемостта и травматизма сред осигурените лица; оценка на плащанията за профилактика и рехабилитация и формулиране на предложения за тяхното организационно развитие и усъвършенстване. Резултатите от изследването потвърждават необходимостта от извършване на плащания с превантивен характер и дългосрочен ефект, свидетелстват за постигнато добро организационно равнище на дейностите по профилактика и рехабилитация в системата на НОИ и очертават възможностите за тяхното развитие и усъвършенстване. Предложени са организационни промени със значим капацитет за продължаваща успешна интеграция на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване в България.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

    Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика ...

  • КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

    Интересът от страна на икономическата теория и практика превръща производните финансови инструменти в актуален обект на изследване. Съществуването на деривативи поражда и логичния въпрос, за каква цел служат те. Ако даден инвеститор може да участва в разпределението на печалбата на дружеството като държи негови акции, защо се прилага и друг ...