СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВИЯ ПОРТФЕЙЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Автори

Ключови думи
продуктова структура, животозастраховане, общо застраховане, структурни изменения.

Резюме
Структурата на продуктовия портфейл на застрахователите е показателна за предпочитанията на потребителите към конкретни застрахователни продукти. Сравняването на продуктовите структури позволява да се установи дали е налице промяна в модела на потребление на застраховки, да се очертаят причините при настъпила промяна и да се предприемат адекватни действия от застрахователите предвид новите тенденции в потребителското търсене. Целта на студията е да се оцени силата на структурните изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества, като се проследи динамиката в разпределението на брутните премийни приходи по раздели и видове застраховане и се изчислят интегрални коефициенти на структурни изменения. Защитава се тезата, че проследяването на измененията в продуктовата структура дава възможност да се установи динамиката на пазарните дялове на разделите и видовете застраховане, да се очертаят тенденциите относно пазарните им позиции и да се оцени степента на промяна в потребителските предпочитания. За постигането на целта и доказването на тезата са формулирани следните задачи: формиране на структурата на застрахователния пазар чрез изчисляване на пазарните дялове на общото и животозастраховането; формиране на структурата на продуктовите портфейли в общото и животозастраховането чрез изчисляване на пазарните дялове на различните видове застраховки; установяване на измененията в позициите на отделните раздели застраховане и видове застраховки в продуктовата структура; характеризиране на силата на очертаните структурни промени. Резултатите от изследването показват, че през анализирания период са настъпили изменения в предпочитанията на потребителите към различните застрахователни продукти, като най-силно изразени са промените в продуктовата структура на животозастраховането.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМЕТРИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ

    Разработката е фокусирана върху приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости. Тезата е, че статистическите методи за анализ на динамични зависимости са модерни и мощни инструменти, които позволяват да се разкрият нови характеристики на взаимодействията между явленията и процесите в областта на икономиката, но ...

  • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на ...

  • БАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ НА БНБ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО В ЕС

    Целта на изследването е да се установят спецификата (в условията на валутен борд), динамиката, трендът и рисковите параметри на балансовите позиции на БНБ с фокус върху корелацията на тези позиции с БВП на България. Специален акцент е поставен върху валутния риск при деноминираните в USD балансови позиции. Тезата тества наличието на пряка връзка ...