ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
гъвкаво (Agile) управление на проекти, методика, „несофтуерни“ индустрии, организации от публичния сектор.

Резюме
Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата сектора са коренно различни.

Целта на разработката е да се представи методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България и да се дефинират условията и бариерите за нейното ефикасно приложение в практиката на организациите от публичния сектор. Задачите на изследването са: 1) проучване на научната литература и критичен анализ на разработки, свързани с обекта и предмета на изследването; 2) разработване на методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор; 3) верифициране на методиката и дефиниране на условията за нейното прилагане.

Изследователската теза гласи, че гъвкавото управление на проекти е възможно да бъде адаптирано и интегрирано в практиката на публичния сектор, но са необходими допълнителни усилия за създаване на организационна нагласа за внедряване на този подход. В резултат на проучването е разработена методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България, която включва базови принципи, специфични роли и терминология, предварителни условия. Формирани са три етапа на методиката, всеки от които има стъпки и итерации, които са визуализирани чрез карта на процесите. Очертани са условията и бариерите за приложението на методиката в организациите от публичния сектор.

JEL Класификатор: H11, H43, H83.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Необходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством държавния бюджет, да се поддържа баланс между икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия. Друг ...

  • ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и ...

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

    Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, ...