ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
гъвкаво (Agile) управление на проекти, методика, „несофтуерни“ индустрии, организации от публичния сектор.

Резюме
Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата сектора са коренно различни.

Целта на разработката е да се представи методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България и да се дефинират условията и бариерите за нейното ефикасно приложение в практиката на организациите от публичния сектор. Задачите на изследването са: 1) проучване на научната литература и критичен анализ на разработки, свързани с обекта и предмета на изследването; 2) разработване на методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор; 3) верифициране на методиката и дефиниране на условията за нейното прилагане.

Изследователската теза гласи, че гъвкавото управление на проекти е възможно да бъде адаптирано и интегрирано в практиката на публичния сектор, но са необходими допълнителни усилия за създаване на организационна нагласа за внедряване на този подход. В резултат на проучването е разработена методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България, която включва базови принципи, специфични роли и терминология, предварителни условия. Формирани са три етапа на методиката, всеки от които има стъпки и итерации, които са визуализирани чрез карта на процесите. Очертани са условията и бариерите за приложението на методиката в организациите от публичния сектор.

JEL Класификатор: H11, H43, H83.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗМАМАТА И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ

    Развитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и подходите, използвани от контролните органи, от нововъзникващите явления и процеси, изискващи иновативно мислене и от ...

  • ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и ...

  • ОЦЕНКА НА КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

    Целта на настоящата работа е да се оцени степента на сближаване между страните от Европейския съюз по разходи за социална защита за периода 2008-2016 г. чрез статистико-иконометрични подходи за измерване на конвергенцията. Това се постига с реализацията на няколко задачи: представяне на основните теоретични концепции и статистико-иконометрични ...