ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
гъвкаво (Agile) управление на проекти, методика, „несофтуерни“ индустрии, организации от публичния сектор.

Резюме
Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата сектора са коренно различни.

Целта на разработката е да се представи методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България и да се дефинират условията и бариерите за нейното ефикасно приложение в практиката на организациите от публичния сектор. Задачите на изследването са: 1) проучване на научната литература и критичен анализ на разработки, свързани с обекта и предмета на изследването; 2) разработване на методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор; 3) верифициране на методиката и дефиниране на условията за нейното прилагане.

Изследователската теза гласи, че гъвкавото управление на проекти е възможно да бъде адаптирано и интегрирано в практиката на публичния сектор, но са необходими допълнителни усилия за създаване на организационна нагласа за внедряване на този подход. В резултат на проучването е разработена методика за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор в България, която включва базови принципи, специфични роли и терминология, предварителни условия. Формирани са три етапа на методиката, всеки от които има стъпки и итерации, които са визуализирани чрез карта на процесите. Очертани са условията и бариерите за приложението на методиката в организациите от публичния сектор.

JEL Класификатор: H11, H43, H83.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

    Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, ...

  • ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Актуалността на настоящото изследване се определя от нарастване на изискванията и на заплахите за информационната сигурност на лечебните заведения. Целта е изследване на особеностите, състоянието и проблемите на информационна сигурност на лечебните заведения в България. Задачи: проучване и анализиране на състоянието на информационната сигурност на ...

  • ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

    Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната ...