ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

Автори

Ключови думи
измами с кредитни карти, дълбоки невронни мрежи, генеративно съперничество.

Резюме
Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, активационна функция и пр.) се отразяват на процеса на обучение и предиктивните способности на мрежата, както и доколко генеративното съперничество може да се използва за преодоляване на ефектите от дисбаланса между легитимни и фалшиви трансакции, който е определяща характеристика на всички набори от данни, свързани с откриването на измами с кредитни карти.

В рамките на изследването бяха проведени множество експерименти, които съчетават обучението на мрежи с различна дълбочина с различни параметри на обучението като активационна функция и дропаут параметър. Също така бяха тествани различни архитектурни подходи към изграждане на мрежата, като особен акцент бе поставен върху възможността за използване на GAN мрежи и принципа на генеративно съперничество, залегнал в тяхната архитектура.

Получените резултати показват, че дълбоките невронни мрежи с умерен брой скрити слоеве, съчетани с техники за овърсамплинг, се справят отчетливо по-добре при откриването на фалшиви трансакции в сравнение с мрежите, притежаващи само един скрит слой. Също така, получените резултати навеждат на заключението, че използването на генеративно съперничество в ролята на техника за овърсамплинг е сравнимо по своята ефективност с други подобни техники.

JEL Класификатор: C45.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ...

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

    Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, ...

  • ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и ...