ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

Автори

Ключови думи
измами с кредитни карти, дълбоки невронни мрежи, генеративно съперничество.

Резюме
Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, активационна функция и пр.) се отразяват на процеса на обучение и предиктивните способности на мрежата, както и доколко генеративното съперничество може да се използва за преодоляване на ефектите от дисбаланса между легитимни и фалшиви трансакции, който е определяща характеристика на всички набори от данни, свързани с откриването на измами с кредитни карти.

В рамките на изследването бяха проведени множество експерименти, които съчетават обучението на мрежи с различна дълбочина с различни параметри на обучението като активационна функция и дропаут параметър. Също така бяха тествани различни архитектурни подходи към изграждане на мрежата, като особен акцент бе поставен върху възможността за използване на GAN мрежи и принципа на генеративно съперничество, залегнал в тяхната архитектура.

Получените резултати показват, че дълбоките невронни мрежи с умерен брой скрити слоеве, съчетани с техники за овърсамплинг, се справят отчетливо по-добре при откриването на фалшиви трансакции в сравнение с мрежите, притежаващи само един скрит слой. Също така, получените резултати навеждат на заключението, че използването на генеративно съперничество в ролята на техника за овърсамплинг е сравнимо по своята ефективност с други подобни техники.

JEL Класификатор: C45.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Необходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством държавния бюджет, да се поддържа баланс между икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия. Друг ...

  • ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата ...

  • ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

    Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната ...