ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

Автори

Ключови думи
измами с кредитни карти, дълбоки невронни мрежи, генеративно съперничество.

Резюме
Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, активационна функция и пр.) се отразяват на процеса на обучение и предиктивните способности на мрежата, както и доколко генеративното съперничество може да се използва за преодоляване на ефектите от дисбаланса между легитимни и фалшиви трансакции, който е определяща характеристика на всички набори от данни, свързани с откриването на измами с кредитни карти.

В рамките на изследването бяха проведени множество експерименти, които съчетават обучението на мрежи с различна дълбочина с различни параметри на обучението като активационна функция и дропаут параметър. Също така бяха тествани различни архитектурни подходи към изграждане на мрежата, като особен акцент бе поставен върху възможността за използване на GAN мрежи и принципа на генеративно съперничество, залегнал в тяхната архитектура.

Получените резултати показват, че дълбоките невронни мрежи с умерен брой скрити слоеве, съчетани с техники за овърсамплинг, се справят отчетливо по-добре при откриването на фалшиви трансакции в сравнение с мрежите, притежаващи само един скрит слой. Също така, получените резултати навеждат на заключението, че използването на генеративно съперничество в ролята на техника за овърсамплинг е сравнимо по своята ефективност с други подобни техники.

JEL Класификатор: C45.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на ...

  • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗМАМАТА И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ

    Развитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и подходите, използвани от контролните органи, от нововъзникващите явления и процеси, изискващи иновативно мислене и от ...

  • ОЦЕНКА НА КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

    Целта на настоящата работа е да се оцени степента на сближаване между страните от Европейския съюз по разходи за социална защита за периода 2008-2016 г. чрез статистико-иконометрични подходи за измерване на конвергенцията. Това се постига с реализацията на няколко задачи: представяне на основните теоретични концепции и статистико-иконометрични ...