ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
интереси, поведение, организация.

Резюме
Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план.

Основна цел на научната разработка е да се извърши теоретико-емпирично изследване на категориите „интереси“ и „поведение“ и способността им да бъдат функционално и рационално вписани в управленския процес. Изследователската теза е подчинена на идеята за взаимната връзка и взаимодействие между интереси и поведение на субектите в организацията и начините на устойчиво управление.

За доказването й се поставят следните задачи:

• да се проучи и анализира зависимостта между категориите „интереси“ и „поведение“ в управлението;

• да се представят теоретични възможности за влияние и въздействие между интересите и поведението;

• да се проведе практическо изследване по проектната идея;

• да се обобщят, систематизират научните и научно-приложните резултати и се обособят приносните моменти.

Извършеното изследване потвърждава изследователската теза, като научно-приложни резултати на изследването се очертават: обобщен, систематизиран и анализиран понятиен апарат, с който е обогатена научната теория в областта на управлението и администрацията; представени са възможности за влияние и взаимодействие между интереси и поведение; изследвани са техники и механизми осигуряващи устойчиво управление на организацията.

Отправени са препоръки и предложения за балансирано и устойчиво развитие на вътрешноорганизационните отношения.

JEL Класификатор: А13; H 7; М12.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

    Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, ...

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

    Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ...