РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, външен одит, измами, оценка на риска от измами.

Резюме
Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на същите и за подобряване на ефективността на контролното въздействие. Актуалността на студията е породена от нарастващата заплаха от разпространение на измамите и необходимостта от адекватни и навременни контролни процедури за тяхното ограничаване.

Целта на студията е да се представят възможните действия за ограничаване на измамите, прилагани от вътрешните и външните одитори, а също така и да се изследва методиката при изготвяне на оценка на риска от измами.

Задачите са: изясняване ролята на вътрешния одит при борбата с измамите; изследване на методически насоки при оценка на риска от измами; прилагането на мерки от ръководството при борбата с измамите и на адекватни оди-торски процедури при одита.

Тезата, която се защитава е, че измамите са комплексни явления, а ролята на вътрешните и външните одитори е от съществено значение за тяхното разкриване и ограничаване чрез прилагане на иновативни и адекватни методи. В резултат на изследването е обоснована взаимовръзката между действията на ръководството и възможността за предотвратяване и разкриване на измами, както и обусловеността на одиторските процедури, осъществявани от външни одитори, от вида и характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане.

JEL Класификатор: M41, M42.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

    Компаниите днес функционират в динамична и конкурентна среда. Съв-ременният дигитален свят поставя пред тях предизвикателството да се развиват и утвърждават по нов, иновативен начин. Ясно е, че за да оцелеят, компаниите трябва да трансформират своя бизнес. Трайно се налага тенденция, че всяка от тях, която остане извън онлайн търговията и бизнеса, ...

  • ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Актуалността на настоящото изследване се определя от нарастване на изискванията и на заплахите за информационната сигурност на лечебните заведения. Целта е изследване на особеностите, състоянието и проблемите на информационна сигурност на лечебните заведения в България. Задачи: проучване и анализиране на състоянието на информационната сигурност на ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ...