РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, външен одит, измами, оценка на риска от измами.

Резюме
Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на същите и за подобряване на ефективността на контролното въздействие. Актуалността на студията е породена от нарастващата заплаха от разпространение на измамите и необходимостта от адекватни и навременни контролни процедури за тяхното ограничаване.

Целта на студията е да се представят възможните действия за ограничаване на измамите, прилагани от вътрешните и външните одитори, а също така и да се изследва методиката при изготвяне на оценка на риска от измами.

Задачите са: изясняване ролята на вътрешния одит при борбата с измамите; изследване на методически насоки при оценка на риска от измами; прилагането на мерки от ръководството при борбата с измамите и на адекватни оди-торски процедури при одита.

Тезата, която се защитава е, че измамите са комплексни явления, а ролята на вътрешните и външните одитори е от съществено значение за тяхното разкриване и ограничаване чрез прилагане на иновативни и адекватни методи. В резултат на изследването е обоснована взаимовръзката между действията на ръководството и възможността за предотвратяване и разкриване на измами, както и обусловеността на одиторските процедури, осъществявани от външни одитори, от вида и характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане.

JEL Класификатор: M41, M42.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

    Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната ...

  • ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Един от най-актуалните подходи за усъвършенстване дейността на бизнес организациите е гъвкавото управление на проекти. То възниква в софтуерната индустрия през 2001 г., но постепенно навлиза в други, „несофтуерни“ индустрии. Трансферът на подхода обаче към публичния сектор изисква специфична трансформация на гъвкавата методология, доколкото двата ...

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

    Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, ...