РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, външен одит, измами, оценка на риска от измами.

Резюме
Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на същите и за подобряване на ефективността на контролното въздействие. Актуалността на студията е породена от нарастващата заплаха от разпространение на измамите и необходимостта от адекватни и навременни контролни процедури за тяхното ограничаване.

Целта на студията е да се представят възможните действия за ограничаване на измамите, прилагани от вътрешните и външните одитори, а също така и да се изследва методиката при изготвяне на оценка на риска от измами.

Задачите са: изясняване ролята на вътрешния одит при борбата с измамите; изследване на методически насоки при оценка на риска от измами; прилагането на мерки от ръководството при борбата с измамите и на адекватни оди-торски процедури при одита.

Тезата, която се защитава е, че измамите са комплексни явления, а ролята на вътрешните и външните одитори е от съществено значение за тяхното разкриване и ограничаване чрез прилагане на иновативни и адекватни методи. В резултат на изследването е обоснована взаимовръзката между действията на ръководството и възможността за предотвратяване и разкриване на измами, както и обусловеността на одиторските процедури, осъществявани от външни одитори, от вида и характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане.

JEL Класификатор: M41, M42.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗМАМАТА И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ

    Развитието на икономическите процеси и дейности, поражда необходимост от адекватни знания и умения, свързани с установяването и разкриването на измами. Актуалността на студията е обвързана с непрекъснатата промяна на средствата и подходите, използвани от контролните органи, от нововъзникващите явления и процеси, изискващи иновативно мислене и от ...

  • ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

    Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната ...

  • ВЛИЯНИЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Необходимостта от адекватно използване на бюджетното салдо като фискален инструмент за регулиране на икономиката е осезаема в условия на забавени темпове на икономически растеж. Дебатът по отношение възможността, посредством държавния бюджет, да се поддържа баланс между икономическа стабилност и социална справедливост продължава десетилетия. Друг ...