РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, външен одит, измами, оценка на риска от измами.

Резюме
Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на същите и за подобряване на ефективността на контролното въздействие. Актуалността на студията е породена от нарастващата заплаха от разпространение на измамите и необходимостта от адекватни и навременни контролни процедури за тяхното ограничаване.

Целта на студията е да се представят възможните действия за ограничаване на измамите, прилагани от вътрешните и външните одитори, а също така и да се изследва методиката при изготвяне на оценка на риска от измами.

Задачите са: изясняване ролята на вътрешния одит при борбата с измамите; изследване на методически насоки при оценка на риска от измами; прилагането на мерки от ръководството при борбата с измамите и на адекватни оди-торски процедури при одита.

Тезата, която се защитава е, че измамите са комплексни явления, а ролята на вътрешните и външните одитори е от съществено значение за тяхното разкриване и ограничаване чрез прилагане на иновативни и адекватни методи. В резултат на изследването е обоснована взаимовръзката между действията на ръководството и възможността за предотвратяване и разкриване на измами, както и обусловеността на одиторските процедури, осъществявани от външни одитори, от вида и характера на възможните схеми за измамно финансово отчитане.

JEL Класификатор: M41, M42.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ...

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛБОКИ НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ

    Настоящата студия представя изследване върху приложимостта на дълбоките изкуствени невронни мрежи за откриване на неприсъствени измами с кредитни карти. Изследването се базира на отворен набор от данни и цели да определи до каква дълбочина е практично да се изграждат такива мрежи, как архитектурните параметри на такива мрежи (ширина на слоевете, ...

  • ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и ...