ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГОВИ КАНАЛИ ВЪРХУ КЛИЕНТСКАТА ЛОЯЛНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
клиентска лоялност; клиентска удовлетвореност; дигитални канали; дигитални иновации; потребителско поведение.

Резюме
В световен мащаб, дигиталните продажби в сегмента на персоналното банкиране растат, както и инвестициите на банковите институции в дигитализация. Инспирирана от тези тенденции, целта на изследването е да се проучи потенциала на дигиталните маркетингови канали да повлияят върху клиентската лоялност в банковия сектор, като създадат допълнителни ползи за клиентите. Изложена е тезата, че използването на дигитални маркетингови канали при банкирането на дребно може да повлияе положително клиентската лоялност. След провеждане на фокус групи са очертани три основни ползи от използването на дигитални маркетингови канали в банковия сектор (платформи за онлайн банкиране, мобилно приложение и системи за автоматичен отговор на запитвания) – спестяване на пари, спестяване на време и удобство при управление на банковите продукти. Установените ползи са включени в концептуален модел, който допуска директното им влияние върху лоялното поведение на клиентите, както и индиректно такова – чрез клиентската удовлетвореност. Валидността на модела е проверена чрез метода на линейно-структурното моделиране, като за оценката на параметрите са приложени непраметрични процедури. Установено е, че възприеманите ползи от използването на дигитални иновации в маркетинговите канали на банките влияят индиректно върху лоялността на клиентите, като оказват пряко положително влияние върху клиентската удовлетвореност. Състоянието на удовлетвореност от използването на дигитални канали от своя страна насърчава лоялното поведение на клиентите. Структурните връзки в модела са валидни както по отношение на клиентите, ползващи услугите само на една банка, така и за клиентите на повече от една банка.

JEL Класификатор: М31.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (СЧЕТОВОДСТВО)“ В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ‒ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Постигането на висок икономически и социален стандарт на обществото е свързано с необходимостта от висококвалифицирани учени и специалисти. Гарант за подобно постижение са политиките и дейностите в сферата на образованието и науката. Пред висшите училища стои проблемът за развиване и непрекъснато усъвършенстване на обучението на докторанти, вкл. и ...

  • ИНТЕРЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ ‒ УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

    Управлението на човешкото поведение е предизвикателство за всеки ръководител, то е свързано с управлението на интересите. Влиянието върху поведението на човешкия фактор и свързаните с този процес промени се налагат постепенно, защото поведенческата промяна е най-трудна и бавна, а очакваният резултат е в дългосрочен план. Основна цел на научната ...

  • РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОДИТОРИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМАМИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Разнообразието от методи и подходи за осъществяване на измами налага необходимостта от актуализиране на мерките и механизмите за тяхното идентифициране и ограничаване. Чрез правилното прилагане на методически инструментариум, оценката на риска, извеждането на индикаторите, сигнализиращи неправомерни действия, се способства за редуцирането на ...