ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА

Автори

Ключови думи
бизнес, предприемачество, предприемачески нагласи, предприемаческо поведение, знания и умения, компетентности, студенти.

Резюме
Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в България. За реализиране на посочената цел са формулирани няколко задачи: Първо. Проучване мнението на студентите от СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна. Второ. Установяване основните параметри на предприемаческите намерения и поведение на студентите от трите висши училища. Трето. Идентифициране на пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на младите хора. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, чрез идентифициране параметрите на предприемаческите намерения и поведение на студентите, както и на техните образователно-квалификационни характеристики, се съдейства за повишаване на съответствието между налично и необходимо предприемаческо познание и се създават възможности за формиране на образователна среда, насочена към стимулиране на предприемаческата активност на младите хора. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: проучено е мнението на респондентите, установени са параметрите на предприемаческите намерения и пове¬ение на студентите, идентифицирани са пречките и възможностите за повишаване на предприемаческата активност на студентите.

JEL Класификатор: A22, A23, L26.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...

  • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие. Обект на изследване са действащите в България областни стратегии за развитие на социалните услуги в периода 2016–2020 г. Предмет на проучване е ...