ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
кръгова икономика, устойчиво развитие, зелен план, затворен цикъл на производство, безотпадъчни технологии.

Резюме
Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която предвижда дългосрочното използване на оборудването и инфраструктурата, като по този начин повишава ефекта от употребата на ресурсите. И макар темата за кръговата икономика да е силно актуална и експлоатирана в научните изследвания извън страната, в нашата икономика тези идеи се разпространяват и разглеждат по-пестеливо. Затова считаме, че настоящата разработка хвърля светлина преди всичко върху тези аспекти на кръговата икономика, които засягат нашето национално стопанство. Целта на изследването е да се изучат добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, свеждайки до минимум използването на ресурси и създаването на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии. Изградена е система от показатели за прилагането на кръговата икономика, която е структурирана в съответствие с основните критерии съгласно рамката на политиките за преход към кръгова икономика в ЕС. Така предложената система за оценка прилагането на принципите на кръговата икономика в конкретни производства и отрасли може да се използва за анализиране дейността на български и чуждестранни фирми от ЕС.

JEL Класификатор: F50, F, F64, O44, O11.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

    Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително ...