ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

Автори

Ключови думи
застрахователен брокер, разпространение на застрахователни продукти, професионално обучение.

Резюме
Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери, заети с разпространението на застрахователни продукти.

Целта на настоящото научно изследване е да се оцени влиянието на въвеждащото обучение върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, и да се очертаят насоките за провеждане на нормативно изискуемите ежегодни продължаващи обучения.

За постигането на целта са формулирани следните задачи: изследване значимостта на застрахователните брокери за развитието на българския застрахователен пазар; очертаване на предпоставките за въвеждане на задължително професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, пряко ангажирани с разпространението на застрахователни продукти; оценка на удовлетвореността на служителите на застрахователни брокери от проведено през 2019 година въвеждащо обучение; очертаване на насоки за провеждането на поддържащите обучения на служителите на застрахователните брокери.

Изследователската теза е, че непрекъснатият процес на професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги, ефективна защита на потребителите на застрахователни услуги, устойчиво развитие и надеждност на застрахователния пазар.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

    Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РЕЖИМА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ

    Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на ...