ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

Автори

Ключови думи
застрахователен брокер, разпространение на застрахователни продукти, професионално обучение.

Резюме
Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери, заети с разпространението на застрахователни продукти.

Целта на настоящото научно изследване е да се оцени влиянието на въвеждащото обучение върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, и да се очертаят насоките за провеждане на нормативно изискуемите ежегодни продължаващи обучения.

За постигането на целта са формулирани следните задачи: изследване значимостта на застрахователните брокери за развитието на българския застрахователен пазар; очертаване на предпоставките за въвеждане на задължително професионално обучение на служителите на застрахователните брокери, пряко ангажирани с разпространението на застрахователни продукти; оценка на удовлетвореността на служителите на застрахователни брокери от проведено през 2019 година въвеждащо обучение; очертаване на насоки за провеждането на поддържащите обучения на служителите на застрахователните брокери.

Изследователската теза е, че непрекъснатият процес на професионално обучение и развитие на служителите на застрахователните брокери е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги, ефективна защита на потребителите на застрахователни услуги, устойчиво развитие и надеждност на застрахователния пазар.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА

    Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в ...

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие. Обект на изследване са действащите в България областни стратегии за развитие на социалните услуги в периода 2016–2020 г. Предмет на проучване е ...