ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СОЦИАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
Европейски стълб на социалните права, Интегрален показател на социалните права, конвергенция.

Резюме
Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП въз основа на Интегралния показател на социалните права могат да се установят емпирични тенденции и закономерности на европейско равнище, както и позиционирането на България в европейското социално пространство. Теоретичните и информационните аспекти на статистическото изследване на социалните права са представени чрез принципите на ЕССП и системата от индикатори за характеризирането им. Обоснована е необходимостта от създаване и са описани стъпките по конструирането на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator).

Проведеният анализ на значенията на Интегралния показател на социалните права и на съставящите го субиндекси за периода 2010–2018 г. чрез подхода на бетаконвергенцията показа, че е налице процес на намаляване на различията между включените в изследването държави. След прилагане на методологията на пределната вертикална бета-конвергенция се установи, че значението на България за процеса на сближаване е положително по отношение на два от субиндексите, неутрално по отношение на третия субиндекс и негативно за Интегралния показател. Подходът на клубната конвергенция показа, че между включените в анализа страни не е налице процес на сближаване по значенията на индикаторите на социалните права.

JEL Класификатор: C10, C50, D63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

    Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на ...

  • ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

    Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително ...