СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
концепции за неравенството, регионални неравенства и различия, статистически анализ, структурни различия, дискриминантен анализ.

Резюме
В съвременните условия провежданата регионална политика е неизменно свързана с възприемането на определена концепция и поставянето на конкретни цели за ограничаване на икономическите, социалните и демографските диспропорции в страната. Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани с демографските, социалните и икономическите процеси като обекти на статистическо изучаване на обособените въз основа на статистическите райони (NUTS 2) региони Северна и Южна България за периода 2004–2018 г. Приложният аспект на изследването се изразява в провеждането на обстоен анализ на икономическото, социалното и демографското състояние на Северна и Южна България.

Целта на настоящата разработка е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото състояние на Северна и Южна България и разкриването на регионалните различия и неравенства въз основа на статистически анализ на динамиката, структурата и факторната обусловеност им обусловеност. За реализирането на поставената цел се изпълняват следните основни задачи: характеризиране на същността и теоретичните концепции за неравенството; представяне на методологията на статистическото изследване на регионалните различия между Северна и Южна България; установяване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото развитие на Северна и Южна България; класифициране на областите според географското разположение с помощта на дискриминантен анализ. Изследователската теза, застъпена от авторите и потвърдена от получените резултати, е, че чрез подобряването на функционалната и пространствената свързаност между районите в Северна и Южна България ще се намалят икономическите, социалните и демографските различия и неравенства между тях.

JEL Класификатор: C21, C22, R11, R58, А14.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА

    Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в ...