ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РЕЖИМА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социална сигурност, социална защита, социално осигуряване, пенсионно осигуряване, пенсии за инвалидност.

Резюме
Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на възможностите за развитие на организационната рамка на публичните пенсии за трудова дейност при инвалидност в контекста на системния характер на социалните плащания в България е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: проучване на теоретико-методологическите аспекти на социалната сигурност и социалнозащитните системи в съвременното общество; изследване на практикоприложните аспекти на социалната сигурност и системите за социална защита в съвременното общество; изследване спецификата на закрилата при инвалидност в контекста на рисковата диференциация на системите за социална защита; проучване на националната идентичност и осигурителния профил на закрилата при инвалидност в България; преценка на необходимостта и възможностите за развитие на организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България. Резултатите от изследването позволяват да бъдат очертани насоките за оптимизиране организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България с потенциал за повишаване равнището на предоставяните пенсии в рамките на разполагаемия ресурс.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

    Настоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факторите, влияещи върху дейността на винопроизводителите, локализирани в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район за ...

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СОЦИАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

    Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП ...