ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РЕЖИМА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социална сигурност, социална защита, социално осигуряване, пенсионно осигуряване, пенсии за инвалидност.

Резюме
Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на възможностите за развитие на организационната рамка на публичните пенсии за трудова дейност при инвалидност в контекста на системния характер на социалните плащания в България е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: проучване на теоретико-методологическите аспекти на социалната сигурност и социалнозащитните системи в съвременното общество; изследване на практикоприложните аспекти на социалната сигурност и системите за социална защита в съвременното общество; изследване спецификата на закрилата при инвалидност в контекста на рисковата диференциация на системите за социална защита; проучване на националната идентичност и осигурителния профил на закрилата при инвалидност в България; преценка на необходимостта и възможностите за развитие на организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България. Резултатите от изследването позволяват да бъдат очертани насоките за оптимизиране организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България с потенциал за повишаване равнището на предоставяните пенсии в рамките на разполагаемия ресурс.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

    Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...

  • ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СОЦИАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

    Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП ...