ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

Автори

Ключови думи
децентрализация, разходи, приходи, данъци, фискална позиция.

Резюме
Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, включително и по отделни единици на местната власт, и да се тества въздействието на предложената реформа по преотстъпване на данъчни постъпления върху фискалната позиция на общините в контекста на протичащите в страната ни процеси по децентрализация в публичния сектор. Авторът се фокусира върху тезата, че провеждането на данъчна реформа в посока преотстъпване на определена част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на всяка единица на местната власт ще намери резултат в повишаване на нейната фискална позиция, следователно до нарастване на възможностите, значителна част от съществуващите проблеми да бъдат решавани своевременно „на място“ до постигането на по-висока степен на фискална децентрализация и приближаване на измерителите й до средноевропейските стойности. В резултат са изведени конкретни зависимости по отношение състоянието на бюджетите показатели и финансовата самостоятелност за всяка от 265-те общини в България, като се предлагат и конкретни мерки с оглед постигането на по-високи резултати в перспектива. Анализира се и ефектът за подсектор „Местно самоуправление“ при приложение хипотезата за преотстъпване двадесет на сто от бюджетните постъпления от данъка върху доходите на физическите лица в негова полза, като се извеждат конкретни препоръки.

JEL Класификатор: H72, H72, H21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 37
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...

  • МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

    Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ...

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

    Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която ...