Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта

Автори

Ключови думи
интеракционизъм, парадигми, комплексни изследователски подходи, релации, методологии, стратегическо мислене, мениджърски и лидерски стил, човешки капитал, кариерно развитие и управление на таланти

Резюме
В студията се анализират интеракционистките перспективи, обединяващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, многофакторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Посочват се основни изходни тези за: обосноваване на комплексни изследователски подходи; пресичане на парадигматичните линии при различните поведенчески науки, концепции, методологии и релации, създаващи предпоставки за емпирична и приложна „транслация” за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие, стратегическото и глобалното мислене, човешкия капитал и управлението на таланти.

JEL Класификатор: D03, D74, C81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Факторите на икономическия растеж през погледа на класицизма

    През последните десетилетия вниманието към проблемите на икономическия растеж силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го фактори. Динамиката на съвременното икономическо развитие налага детайлно познаване и задълбочено изучаване на тази сложна съвкупност от елементи. През годините те силно еволюират и променят ...

  • Инфлация и разпределение на трудовия капитал: жизнеспособните компромиси

    Нашата разработка има за цел да разгледа отново добре познатия модел на Гудуин в микроикономиката в светлината на анализа на множества, съставени от предварително зададени стойности (set-valued analysis), като се отчитат ограниченията в състоянието и регулацията в една програма за жизнеспособност. Моделът на Гудуин (1967) разглежда динамичните ...

  • Концепция за контрол на екипи в организацията

    Целта на студията е да се разработят концептуалните и методологическите основи на контрола на екипи в организацията. В студията е представена концепция за контрол на екипи, която комбинира класически и съвременни постижения на редица управленски и математически теории. Концепцията се основава на комплексен инструментариум, включващ управленски и ...