ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

Автори

Ключови думи
счетоводна професия, бакалавър, магистър, счетоводство

Резюме
Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси в съчетание с динамиката и на нормативната уредба в областта на счетоводството поставят образователните институции пред предизвикателството да подготвят счетоводни специалисти, които да отговорят адекватно като съвкупност от знания и умения на съвременните изисквания на работодателите. Обект на изследване в настоящата разработка е образователният процес по счетоводство в специалност „Счетоводство и контрол“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов„ – Свищов. Предмет на изследване е обучението на студентите в ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ съобразно изискванията на пазара на труда за заемане на различни счетоводни длъжности.

Основната цел е, на база проучване и анализ на процеса на обучение по счетоводство и изискванията на предприятията от различни сек-тори на икономиката към кандидатите за заемане на счетоводни длъж-ности да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване на съответствието между обучението по счетоводство и съвременните изисквания на счетоводната практика.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

    Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...

  • ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

    Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и ...