ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ

Автори

Ключови думи
инвестиционна функция, коинтеграционен анализ, каузални зависимости (causality analysis), модели за коригиране на грешката (error correction models), прогнозиране

Резюме
Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват дългосрочните и краткосрочните зависимости между инвестициите и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, сконтов лихвен процент и обобщаващ показател за финансовото развитие. Иконометричният анализ се основава на годишни данни, отнасящи се за периода от 1991 г. до 2011 г. На оценка са подложени три инвестиционни функции – на общите инвестиции, на частните инвестиции и на преките чуждестранни инвестиции, като всяка функция е анализирана както без, така и с отчитане на настъпилите структурни промени в изследвания период

JEL Класификатор: C22, C52, C53, G18
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕРИТОРИАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ: ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ

    Студията дискутира териториалния аспект на развитието чрез обновяване, като го свързва с градовете, където общуването между хората и съответно възникването на проблеми и идеи за решаването име по-интензивно. Целта на изследването е да се постигне по-добро разбиране за това, кое определя един град като иновативен и какви са проблемите при ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още ...

  • КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

    В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и ...