ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ

Автори

Ключови думи
икономическа неопределеност, неокласически анализ, институционален подход

Резюме
В статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически проблем заема в неокласическия и в институционалния аналитичен модел.

Теоретически се аргументира потребността от въвеждането на институционалния фактор в силно формализирания ортодоксален неокласически модел за анализ.

Изводът е, че при това условие икономическият анализ може да даде обективни резултати, на чиято основа да се формират по-точни изводи и правилни решения за икономическата политика

JEL Класификатор: B21, B22, B41, B52
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

    В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още ...

  • ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ

    Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват ...