ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО У НАС

Автори

Ключови думи
зелена икономика, устойчиво развитие, устойчиво селско стопанство, устойчиви хранителни вериги

Резюме
В резултат на изследването се извежда следният принос: оценка на постиженията на европейската стратегия „От фермата до трапезата“ в ЕС като цяло и вчастност у нас. Интегралната цел – да се очертаят същността и спецификата на посочената европейска стратегия. Поставени са следните задачи: Проследяване теоретичния фундамент на продоволствената сигурност; Разкриване на предпоставките за прилагането на стратегията; Установяване на основните изисквания и очаквания за устойчивост на селското стопанското при създаването на хранителни вериги; Разкриване на взаимовръзката меж¬ду ефективното функциониране на селското стопанство и технологичното му обновяване с оглед природосъобразното производство и потребление. Оформя се тезата, че в ЕС, както и у нас, има предпоставки, заинтересовани страни и механизъм за прилагането на европейската стратегия, а нейното реализиране изисква поддържане баланса на интере¬сите в хранителните вериги. Постигнатите резултати: Обосновава се необходимостта от стратегия срещу изменението на климата с оглед генериране на устойчив растеж в селското стопанство; Разкриват се предпоставките за постигането на устойчивите цели на ЕС, включително тези на стратегията – съставна част от ОСП; Очертава се рамката на стратегията, която цели преструктуриране на селскостопанското производство въз основа на екоиновативни технологии, с което страните–членки на ЕС да постигнат успех, но и същевременно се установява, че България изостава в реализирането на този процес; Доказва се защо продоволствената сигурност у нас трябва да бъде изведена като национален приоритет.

JEL Класификатор: F64, Q56, R11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ – НАГЛАСИ НА ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

    Образованието е процес на придобиване на знания, нови умения и способности и се счита за дейност през целия живот. Стилът на учене на различните поколения е важна тема, тъй като те имат уникални характеристики, очаквания и техният живот е неразривно свързан с технологиите. Актуалността на темата е продиктувана от еволюционните промени през ...

  • КТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) ПРИ ЕКОЛОГИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

    За всяко предприятие е изключително важно изграждането на Decision support system. Бъдещето на бизнеса е дигитално, зелено и устойчиво. Ето защо е актуален проблемът със зелената трансформация на бизнеса, в т.ч. при разработването на екологични, социални и нови модели за управление. Обект на изследване са нагласите на предприятията към ...