КТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) ПРИ ЕКОЛОГИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Автори

Ключови думи
Decision Support System (DSS), екологично управление на бизнеса, ЦУР, екологично докладване, устойчива отчетност

Резюме


За всяко предприятие е изключително важно изграждането на Decision support system. Бъдещето на бизнеса е дигитално, зелено и устойчиво. Ето защо е актуален проблемът със зелената трансформация на бизнеса, в т.ч. при разработването на екологични, социални и нови модели за управление.

Обект на изследване са нагласите на предприятията към устойчив начин на пра-вене на бизнес, респ. реализиране на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на фирмено ниво, а предмет – ролята и значението на Decision support system (DSS) при екологичното управление на бизнеса. Целта е да се анализират алтернативни решения в хода на изпълнението на ЦУР на фирмено ниво чрез приложение на DSS, откроят добрите практики и набележат варианти за бъдещо развитие и внедряване в системите на предприятията с цел по-висока ефективност. Задачите са: бенчмаркинг проучване на водещи софтуерни про¬дукти с управленска насоченост; изследване на счетоводната автоматизирана система на предприятията и ERP системата като DSS; проучване на добрите практики при еколо¬гичното управление на бизнеса. Защитава се тезата, че изпълнението на ЦУР на фирмено ниво може да се реализира само с ефективно работеща DSS, която е съобразена със спецификата на бизнеса и най-добрите практики в областта.

Резултатите от изследването намират изражение в анализиране на: концепцията и нормативната регулация за устойчиво развитие; напредъка на българския бизнес по реализиране на ЦУР на фирмено ниво; възможностите за екологично докладване и устойчиво отчитане; бенчмаркинг проучване на водещи софтуерни продукти с управленска насоченост и други.

JEL Класификатор: M21, Q42, M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 39
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ – НАГЛАСИ НА ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

    Образованието е процес на придобиване на знания, нови умения и способности и се счита за дейност през целия живот. Стилът на учене на различните поколения е важна тема, тъй като те имат уникални характеристики, очаквания и техният живот е неразривно свързан с технологиите. Актуалността на темата е продиктувана от еволюционните промени през ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО У НАС

    В резултат на изследването се извежда следният принос: оценка на постиженията на европейската стратегия „От фермата до трапезата“ в ЕС като цяло и вчастност у нас. Интегралната цел – да се очертаят същността и спецификата на посочената европейска стратегия. Поставени са следните задачи: Проследяване теоретичния фундамент на продоволствената ...