ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА НА СТУДЕНТИ ОТ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ – НАГЛАСИ НА ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Автори

Ключови думи
поколение X, Y и Z, методи на преподаване, нагласи за обучение, икономика, корелационен анализ

Резюме
Образованието е процес на придобиване на знания, нови умения и способности и се счита за дейност през целия живот. Стилът на учене на различните поколения е важна тема, тъй като те имат уникални характеристики, очаквания и техният живот е неразривно свързан с технологиите. Актуалността на темата е продиктувана от еволюционните промени през последните години, които значително повлияха върху поведението на обучаващите и обучаемите. Настоящата студия има за цел да идентифицира нагласите на различните поколения по отношение на подходите на преподаване, използвани при обучението по икономика. Авторите извършват преглед на теоретичните изследвания в областта на преподаването и нагласите на обучаемите; анализират нагласите на преподавателите и подходите, които те прилагат в обучението; проучват възприятията на студентите от трите поколения – X, Y и Z за методите и подходите на обучение; извеждат основните зависимости и обосновават ефективното взаимодействие между „препода¬вател–студент“. Защитава се тезата, че независимо от различията в характеристиките на отделните поколения, преподавателите прилагат подходящите методи и подходи, с които да повишават качеството на обучение и удовлетвореността на студентите по икономика от трите поколения. В резултат на направеното допитване и извършения корелационен анализ се установи, че няма зависимост между характеристиките на отделните поколения и предпочитаните методи на обучение. В същото време отличителните поколенчески характеристики не оказват влияние върху нагласите за придобиване на нови знания и умения по време на образователния процес.

JEL Класификатор: A2, C18, I23, I25
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • КТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) ПРИ ЕКОЛОГИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

    За всяко предприятие е изключително важно изграждането на Decision support system. Бъдещето на бизнеса е дигитално, зелено и устойчиво. Ето защо е актуален проблемът със зелената трансформация на бизнеса, в т.ч. при разработването на екологични, социални и нови модели за управление. Обект на изследване са нагласите на предприятията към ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО У НАС

    В резултат на изследването се извежда следният принос: оценка на постиженията на европейската стратегия „От фермата до трапезата“ в ЕС като цяло и вчастност у нас. Интегралната цел – да се очертаят същността и спецификата на посочената европейска стратегия. Поставени са следните задачи: Проследяване теоретичния фундамент на продоволствената ...