КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
туризъм, устойчиво развитие, креативен, туристическо предлагане, иновативност

Резюме
В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма.

Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и класическите форми на туризъм, се извежда ролята на креативността в туристическото развитие. Последователно се анализира спецификата на туристическото търсене и предлагане на креативни туристически преживявания.

На базата на осъществения анализ се правят определени изводи и констатации, които биха могли да допринесат за устойчивото развитие на туризма в България

JEL Класификатор: L83; Z10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още ...

  • ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

    В студията се изследват въпроси, свързани с продължаващото професионално обучение (ППО) в България. В съответствие със съвременните разбирания се маркира неговото място при изграждането на икономика на знанието. Анализират се някои основни индикатори за неговия обхват и значение в страните от Европейския съюз (ЕС). Разкриват се основните проблеми ...

  • ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ

    Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват ...