СОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕ

Автори

Ключови думи
Web 2.0, Social Business, Enterprise 2.0, consumer-generated content, social network, social media strategy, social media marketing, social software, Intranet 2.0, Web 3.0, f-commerce, e-commerce 2.0

Резюме
Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на бизнес.

Настоящата студия изследва еволюцията на Web в контекста на възможностите за имплементиране на технологиите в бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на второто поколение Web технологии и на концепцията за социалния бизнес – новите възможности за адаптиране и използване идеите и технологиите на Web в бизнеса на компаниите. Представени са същността и конкретните подходи и стратегии на социалния бизнес като ново поколение технологии, способни да доведат до увеличаване на доходите и печалбата на компаниите, завземането на нови пазарни ниши, а така също рязко повишаване на производителността на труда на служителите и тяхното приобщаване към основните цели на бизнеса.

В първата част се анализира кратко еволюцията на Web технологиите и тяхното отражение върху бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на същността и промените, които предизвикват второто и третото поколение технологии (Web 2.0 и Web 3.0) върху бизнес процесите.

Втората част изследва приоритетните области за приложение на социалните технологии в бизнеса: за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (Интранет среда); корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел); електронна търговия (Интернет магазини, B2C модел). Разгледани са практическите възможности на три подхода за използване на социалните мрежи в електронния бизнес: откриване на представителство (онлайн магазин) във Facebook или друга социална мрежа, като допълнение към вече съществуващия традиционен Интернет магазин; онлайн търговия директно в социалната мрежа, без наличие на онлайн магазин в Web; използването на социалните мрежи като допълнение и алтернатива на търсещите системи.

В третата част на студията се изследва социалният бизнес като възможност за използване на нови социални платформи за комуникация между компании и техните клиенти. Анализира се същността на новата концепция за социално сътрудничество, която в крайна сметка рефлектира в по-висока продуктивност и възвръщане на направените инвестиции. Авторът представя и анализира няколко аспекта на социалния бизнес в дейността на компанията – маркетинг в Web 2.0 среда и работа с клиенти на компанията, взаимодействия с бизнес партньори, управление на персонала и управление на знанията в компанията.

JEL Класификатор: D85, C81, C82
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ

    Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, ...

  • АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

    В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на изпол¬званите автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА

    Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дей¬нос-тите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична ве¬рига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически мо¬дели, целящи ефективното управление на разходите както за ...