СОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕ

Автори

Ключови думи
Web 2.0, Social Business, Enterprise 2.0, consumer-generated content, social network, social media strategy, social media marketing, social software, Intranet 2.0, Web 3.0, f-commerce, e-commerce 2.0

Резюме
Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на бизнес.

Настоящата студия изследва еволюцията на Web в контекста на възможностите за имплементиране на технологиите в бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на второто поколение Web технологии и на концепцията за социалния бизнес – новите възможности за адаптиране и използване идеите и технологиите на Web в бизнеса на компаниите. Представени са същността и конкретните подходи и стратегии на социалния бизнес като ново поколение технологии, способни да доведат до увеличаване на доходите и печалбата на компаниите, завземането на нови пазарни ниши, а така също рязко повишаване на производителността на труда на служителите и тяхното приобщаване към основните цели на бизнеса.

В първата част се анализира кратко еволюцията на Web технологиите и тяхното отражение върху бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на същността и промените, които предизвикват второто и третото поколение технологии (Web 2.0 и Web 3.0) върху бизнес процесите.

Втората част изследва приоритетните области за приложение на социалните технологии в бизнеса: за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (Интранет среда); корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел); електронна търговия (Интернет магазини, B2C модел). Разгледани са практическите възможности на три подхода за използване на социалните мрежи в електронния бизнес: откриване на представителство (онлайн магазин) във Facebook или друга социална мрежа, като допълнение към вече съществуващия традиционен Интернет магазин; онлайн търговия директно в социалната мрежа, без наличие на онлайн магазин в Web; използването на социалните мрежи като допълнение и алтернатива на търсещите системи.

В третата част на студията се изследва социалният бизнес като възможност за използване на нови социални платформи за комуникация между компании и техните клиенти. Анализира се същността на новата концепция за социално сътрудничество, която в крайна сметка рефлектира в по-висока продуктивност и възвръщане на направените инвестиции. Авторът представя и анализира няколко аспекта на социалния бизнес в дейността на компанията – маркетинг в Web 2.0 среда и работа с клиенти на компанията, взаимодействия с бизнес партньори, управление на персонала и управление на знанията в компанията.

JEL Класификатор: D85, C81, C82
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

    В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на изпол¬званите автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

    В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че ...

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ

    Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, ...