АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

Автори

Ключови думи
статистическа оценка, коефициент на автодетерминация, автокорелация

Резюме
В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на изпол¬званите автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка на хипотезата за статистическа значимост. Първият се използва при дълги динамични редове, като включва изчисляване на тестовите характеристики на Уолд (W), максималното правдоподобие (LR) и мултипликатора на Лагранж (LM). Вторият подход се прилага при къси редове на основата на табулирани гранични значения на коефициента на автодетерминация. В разработката е предложена схема на анализ, която е използвана при изследване на динамичните редове на основните показатели за демографското развитие на България за периода 1930 – 2011 г.

JEL Класификатор: C13, C15, C22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ

    Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

    В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА

    Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дей¬нос-тите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична ве¬рига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически мо¬дели, целящи ефективното управление на разходите както за ...