ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИ

Автори

Ключови думи
самоуправляващи се работни екипи (self-managed work teams), екипно базирани структури, организационно функциониране, елементи на организационния дизайн, фактори на конкурентното обкръжение

Резюме
Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите инструменти, интегрирани в модел за анализ на външната среда в процеса на трансформация от традиционни към екипно базирани структури. Разглеждат се ефектите от въздействието на преките и косвените фактори на средата върху различните измерения на СУРЕ – структурни характеристики, работни и междуличностни процеси. Обосновава се тезата, че устойчивото развитие на СУРЕ-концепцията и създаването на добавена стойност за организацията изисква адекватен мониторинг на факторите на конкурентното обкръжение (специфична микросреда) и общата макросреда. Това е една от парадигмите на съвременното управление. Промените във външната среда рефлектират върху вътрешната интеграция на системата и обратно, нарушените вътрешни процеси лимитират потенциала на организацията да се адаптира към средата.

JEL Класификатор: D03, D74, C81
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО СИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

    Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работещите с вноски от работодателя. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е капиталовопокривно и начин ...

  • ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОПРЕВОЗВАЧИ И РАЗВИТИЕТО ИМ В ЕВРОПА

    Въздушният пътнически превоз е от ключово значение за обществото и икономиката. В настоящата работа е изследвано развитието на пазара на нискотарифни превозвачи в Европа. Разгледани са специфичните особености на нискотарифните превозвачи, които отличават тези въздушни оператори от останалите участници на авиационния пазар. Анализирано е сериозното ...

  • РОЛЯТА НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

    В условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава възможност за развитие и модернизиране на обекти, публична държавна собственост. Транспортната инфраструктура в България, която е публична държавна собственост, има своята важна икономическа и социална роля. Нейното състояние и перспективи за развитие са в основата ...