За Нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството

Автори

Ключови думи
Годишен финансов отчет с общо предназначение; Нефинансова декларация, Закон за счетоводството (в сила от 01 януари 2016 год.)

Резюме
Темата за Годишния финансов отчет е тема в развитие. Интересът ни към нея е провокиран от приeмането на нов Закон за счетоводството, в сила от началото на 2016 година, с който за първи път се въведе изискването за изготвяне и публикуване на Нефинансова декларация като част от Годишния доклад за дейността към Годишния финансов отчет (ГФО) с общо предназначение на опреде¬ле¬ни, по реда на закона, предприятия. В изложението се прави опит за разглеждане на Нефинансовата декларация от различни аспекти с цел разкриване на нейната същност, съдържание, предназначение и възможности за повишаване на информационните възможности на ГФО. На тази база са направени изводи и са очертани възможности за по-нататъшни изследвания по въпроси, отнасящи се до Нефинансовата декларация.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 22
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурсите

    В рамките на провежданата социална политика за облекчаване тежките форми на депривация и борбата с бедността, насочени към най-засегнатите от социално-икономическата криза граждани на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Европейската комисия завърши процеса по приемане на националните оперативни програми ...

  • Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи

    Web 2.0 технологиите променят бизнес средата и стават задължителна част от всяка бизнес стратегия, независимо дали се касае за голяма компания или за предприятие от малкия и средния бизнес. Съвременните социални медии притежават много съвършени инструменти и технологии, които успешно могат да се използват за привличане на нови клиенти, за ...

  • Екологична стратегия и фирмено управление

    Проблемите, свързани с опазването на околната среда и изчерпването на потенциала на природните ресурси, както и с все по-голямото развитие на пазарната икономика и научно-техническия прогрес, водят до преосмисляне на източниците на суровини и източниците на икономически растеж. По-нататъшното развитие на човечеството е възможно единствено в ...