Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурсите

Автори

Ключови думи
социално подпомагане, бедност, социални помощи и услуги, фи¬нансиране, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Резюме
В рамките на провежданата социална политика за облекчаване тежките форми на депривация и борбата с бедността, насочени към най-засегнатите от социално-икономическата криза граждани на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Европейската комисия завърши процеса по приемане на националните оперативни програми за периода 2014–2020 г., възлизащ на обща стойност от 3,8 милиарда евро. Тези средства ще бъдат изразходвани за постигане на социална кохезия и за реализиране на една от основните цели на стратегия „Европа 2020” – „поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора”. Република България получи 104,8 милиона евро за финансиране на социални помощи и социални услуги, целящи насърчаване на социалното включване, като от родната система за социално подпомагане се очаква да демонстрира по-висока ефективност и ефикасност при изразходването им

JEL Класификатор: H53, I31, I32, I38
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Екологична стратегия и фирмено управление

    Проблемите, свързани с опазването на околната среда и изчерпването на потенциала на природните ресурси, както и с все по-голямото развитие на пазарната икономика и научно-техническия прогрес, водят до преосмисляне на източниците на суровини и източниците на икономически растеж. По-нататъшното развитие на човечеството е възможно единствено в ...

  • За Нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството

    Темата за Годишния финансов отчет е тема в развитие. Интересът ни към нея е провокиран от приeмането на нов Закон за счетоводството, в сила от началото на 2016 година, с който за първи път се въведе изискването за изготвяне и публикуване на Нефинансова декларация като част от Годишния доклад за дейността към Годишния финансов отчет (ГФО) с общо ...

  • Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи

    Web 2.0 технологиите променят бизнес средата и стават задължителна част от всяка бизнес стратегия, независимо дали се касае за голяма компания или за предприятие от малкия и средния бизнес. Съвременните социални медии притежават много съвършени инструменти и технологии, които успешно могат да се използват за привличане на нови клиенти, за ...