ПРОБЛЕМЪТ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ: МОГАТ ЛИ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ДА ПОМОГНАТ

Автори

Ключови думи
догонващ растеж, компоненти на БВП, преки чуждестранни инвестиции, правителствени разходи, икономически институции

Резюме
Българската икономика демонстрира устойчивост в способността си да заема едно от последните места във всички ранжировки на страните от Европейския съюз по признаци като национална конкурентоспособност и факторна производителност. Понастоящем нейният растеж е скромен и не може да се квалифицира като догонващ. На тази тема са посветени множество анализи, като резултатите сочат като причина различни качествени и количествени фактори или техни агрегати. Настоящото изложение прави опит да установи дали нетните преки чуждестранни инвестиции могат да способстват за подобряване на икономическия растеж на България. От анализа на причинно-следствената връзка по Грейнджър между компонентите на БВП и потоците на входящи преки чуждестранни инвестиции става ясно, че ПЧИ не влияят единствено на правителствените разходи, което предполага, че те не могат да причинят промяна в политическите институции, които предопределят икономическите институции. Накратко, понастоящем преките чуждестранни инвестиции не могат да се считат за източник на икономически растеж, заради липсващите инвестиции в утвърждаване на пазарните механизми от страна на правителството.

JEL Класификатор: E01, F33
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО

    В изследването се поставя проблематиката, свързана с управлението и регулирането на екологичния риск и екологичното поведение с рисково опасни производства. Основен акцент в изследването е екологичното застраховане като елемент от корпоративния риск мениджмънт в индустрията. Приоритетно място заема въпросът за ролята на застраховането като ...

  • В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА

    В статията се прави анализ на теоретичната концепция за изход от криза, предложена от спечелилия нобелова награда П. Кругман, и приложението на нейните основни положения при търсене на пътища за излизане от кризата в развитите страни и Украйна. Показана е особеността при прилагането на Кейнсианската теория в националната икономика. Доказана е ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИНГ КОНЦЕПЦИЯТА, КАТО СЪВРЕМЕНЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ

    Ефективното управление е основно предизвикателство пред съвременните мениджъри. Управленският процес е динамично променящо се явление, което е зависимо от множество и разнообразни фактори и влияния. Контролинг концепцията е динамичен инструмент, чрез който може всеобхватно да се оптимизира управлението на всички йерархични нива в разнообразни ...