ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
счетоводен анализ, бюджетни организации, приходи, разходи, счетоводен баланс

Резюме
Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават възможностите за използване и прилагане на инструментариума на счетоводния анализ за оценяване на резултатите и разработване на модели за оптимизиране дейността на бюджетните организации. Тяхната практическа апробация осигурява стабилност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предоставени от държавния бюджет, бюджетите на министерствата и ведомствата, Европейския съюз, както и от други международни организации и донорски програми.

Обект на научната разработка е дейността на организациите от публичния сектор в страната. Основната цел е представяне на теоретична интерпретация и практическо изследване на инструментариума на счетоводния анализ като модел за оптимизиране дейността на бюджетните организации.

Резултатите от проведеното емпирично изследване са свързани с практическо извършване на счетоводен анализ, което позволява дефиниране на стойностните измерения на предварително определени показатели, характеризиращи икономическото и финансовото състояние на бюджетните организации, необходими за формулирането на рационални и ефективни управленски решения. Изследвани са компонентите на финансовите отчети на бюджетните организации, като основен информационен източник за осъществяване на счетоводен анализ

JEL Класификатор: M 41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УЯЗВИМОСТ НА МАЛКИТЕ ОТВОРЕНИ ИКОНОМИКИ ОТ ВЪНШНИ ШОКОВЕ

    Настоящата разработка има за цел да изследва международното пренасяне на икономически смущения, като се възприема тезата за наличието на каузална връзка между величината на икономическия растеж в една държава и динамиката на аналогичния показател във външнотърговските партньори на изучаваната страна. Основните задачи на изследването включват: ...

  • РОЛЯ НА ФИСКАЛНАТА И МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КРИЗИСНИЯ И ПОСТКРИЗИСНИЯ ПЕРИОД

    В настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на фискалната и макропруденциалната политика в страните‒членки на Европейския съюз през кризисния, както и в ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

    Основната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финансирането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банковото финансиране. За постигането на тази цел следва да се изясни: (1) спецификата на жилищното строителство, (2) спецификата на ...