ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Автори

Ключови думи
жилищно строителство, финансиране, кредитиране, инвестиционен процес

Резюме
Основната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финансирането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банковото финансиране. За постигането на тази цел следва да се изясни: (1) спецификата на жилищното строителство, (2) спецификата на инвестиционния процес и финансиране на жилищното строителство, (3) да се извърши анализ на състоянието и тенденциите на жилищното строи¬телство в условията на глобална финансова кри¬за и (4) да се изследва състоянието и проблемите пред финансирането на жилищното строителство у нас, вкл. банковото финансиране. За анализите са използвани публични данни от НСИ, специализирани анализи и изследвания, засягащи проблематиката, други публично достъпни данни, резултати от проведено интернет проучване (септември 2014) за предлаганите от банките кредити за финансиране покупката или строеж на жилище, електронно анкетно проучване (ап¬рил 2016 г.) за състоянието на жилищното строителство у нас, както и информация от интервюта и неформални разговори с представители на строителни фирми в областта на жилищното строителство. Онлайн анкетното проучване е извършено чрез инструмента Google Forms на Google Docs. Данните са обработени и представени във вид на таблици и диаграми с помощта на MS Office Excel 2016

JEL Класификатор: G21, R31, L74, G31, G32
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Породените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на разходените публични средства в процеса на реализирането на обществените поръчки, е необходимо да се спазят критериите, ...

  • ГОРСКАТА ПОЛИТИКА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

    Темата за политиката в горския сектор е актуална от гледна точка на провежданата европейска политика (в т.ч. и в България) и значимостта на горите и тяхната роля за смекчаване изменението на климата, възможностите за създаване на заетост и получаване на доходи от добиваните в горските територии ресурси и други. Настоящата разработка има за цел ...

  • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават ...