ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА НА ДЕСТИНАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ (по примера на гр. Плевен)

Автори

Ключови думи
маркетинг на дестинацията, маркетингова комуникационна стратегия, концептуален модел, културно-познавателен туризъм

Резюме
Целта на студията е, с помощта на маркетинга на дестинацията да се представи културно-историческото наследство на град Плевен, като се създаде интегриран туристически продукт, който да допринесе за реализацията на целите на устойчивото интегрирано градско развитие. Основни задачи: да се извърши теоретичен анализ на същността и особеностите на маркетинга на дестинацията, като се изследва и определи ролята му в процеса на устойчиво интегрирано градско развитие; да се изследва, анализира и оцени туристическият потенциал на обектите, свързани с културно-историческото наследство на град Плевен; да се дефинират и анализират факторите, препятстващи и благоприятстващи организацията на маркетинга на дестинацията за гр. Плевен; да се концептуализира модел на интегрирана маркетингова комуникационна стратегия за популяризиране на гр. Плевен. Изследователска теза: Маркетингът на дестинацията, като част от регионалния маркетинг, е иновативен инструмент, чрез който се повишават регионалната конкурентоспособност и атрактивност при създаването на позитивен имидж и брандиране на града като дестинация за културно-познавателен туризъм. Основни резултати от изследването: разработен е модел на интегрирана маркетингова комуникационна стратегия за популяризиране на гр. Плевен като дестинация за културно-познавателен туризъм и е създадена електронна платформа за популяризиране резултатите от проекта и стимулиране взаимодействието на заинтересованите страни

JEL Класификатор: M20, M10, M31, M37
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УЯЗВИМОСТ НА МАЛКИТЕ ОТВОРЕНИ ИКОНОМИКИ ОТ ВЪНШНИ ШОКОВЕ

    Настоящата разработка има за цел да изследва международното пренасяне на икономически смущения, като се възприема тезата за наличието на каузална връзка между величината на икономическия растеж в една държава и динамиката на аналогичния показател във външнотърговските партньори на изучаваната страна. Основните задачи на изследването включват: ...

  • ПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Породените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на разходените публични средства в процеса на реализирането на обществените поръчки, е необходимо да се спазят критериите, ...

  • ГОРСКАТА ПОЛИТИКА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

    Темата за политиката в горския сектор е актуална от гледна точка на провежданата европейска политика (в т.ч. и в България) и значимостта на горите и тяхната роля за смекчаване изменението на климата, възможностите за създаване на заетост и получаване на доходи от добиваните в горските територии ресурси и други. Настоящата разработка има за цел ...