ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Автори

Ключови думи
счетоводно законодателство, Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, категории предприятия, счетоводна база

Резюме
В настоящата студия целта е насочена към изследването на новите постановки в счетоводното законодателството, които пораждат предизвикателства, породени от определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при прилагането им. Изследователските задачи, които подпомагат реализирането на поставената цел, се свеждат до: открояване на новите моменти, слабостите и недостатъците в Закона за счетоводството; критичен анализ на измененията, направени в системата на Националните счетоводни стандарти; и разкриване на възможности за прилагането на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти.

От казаното дотук може да се изведе изследователската теза: на база на направените изследвания в областта на новото счетоводно законодателство да се установят противоречията, слабостите и недостатъците в нормативните актове и да се формулират насоки и виждания за тяхното подобряване при бъдещите им актуализации. В студията са разгледани новите моменти в счетоводното законодателство и противоречията както в Закона за счетоводството, така и между закона и поднормативните актове (НСС) и между Общите разпоредби към НСС и конкретни счетоводни стандарти. Посочени са възможностите за отстраняването им, а така също и насоките, в които да се усъвършенстват. Акцентира се на особеностите на новия СС 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти и неговото прилагане

JEL Класификатор: M 41
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес. Въпросът, който възниква обаче, e дали не се пораждат противоположните на интеграционните процеси – процесите на ...

  • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават ...

  • РОЛЯ НА ФИСКАЛНАТА И МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КРИЗИСНИЯ И ПОСТКРИЗИСНИЯ ПЕРИОД

    В настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на фискалната и макропруденциалната политика в страните‒членки на Европейския съюз през кризисния, както и в ...