ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
интеграция, диференциация, външна търговия, ЕС, ABC-анализ

Резюме
Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес. Въпросът, който възниква обаче, e дали не се пораждат противоположните на интеграционните процеси – процесите на диференциация и дезинтеграция.

Целта на студията е да се изследват процесите на интеграция и диференциация в ЕС и факторите, които влияят на тяхното протичане. Анализиран е европейският интеграционен процес и са изведени факторите, влияещи на стабилността в ЕС. Анализирани са външнотърговските потоци на част от настоящите източноевропейски държави членки на ЕС – Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Чехия, Унгария и Хърватия и е изследвана насочеността на външнотърговските връзки на тези страни‒членки с държави в Общността и извън нея като фактор, генериращ диференциация в ЕС.

Защитаваната изследователска теза е, че пренасочването на външнотърговските потоци на част от настоящите източноевропейски държави‒членки на ЕС от страни‒членки на Съюза към държави, извън Общността, може да се раз-глежда като фактор за възникване на процес на диференциация в ЕС

JEL Класификатор: F02, F15
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪРХУ ПРИЕМАЩАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ

    Основна цел на студията е, на базата на конструиран модел за агрегирана оценка на въздействията на събитийния туризъм да се анализират и оценят основните позитиви и негативи върху приемащата общност в България. Така поставената цел се декомпозира в следните изследователски задачи: • Предлагане на модел за оценка на въздействията на събитийния ...

  • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават ...

  • РОЛЯ НА ФИСКАЛНАТА И МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КРИЗИСНИЯ И ПОСТКРИЗИСНИЯ ПЕРИОД

    В настоящата разработка са разгледани принципното прилагане на инструментите на фискалната и макропруденциалната политика за преодоляване на негативните ефекти в кризисни периоди. Целта е да се изследват приложените инструменти на фискалната и макропруденциалната политика в страните‒членки на Европейския съюз през кризисния, както и в ...