ГОРСКАТА ПОЛИТИКА И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
гори, горска политика, природни ресурси, изменение на климата

Резюме
Темата за политиката в горския сектор е актуална от гледна точка на провежданата европейска политика (в т.ч. и в България) и значимостта на горите и тяхната роля за смекчаване изменението на климата, възможностите за създаване на заетост и получаване на доходи от добиваните в горските територии ресурси и други.

Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на възможностите за провеждане на горска политика в частта й за икономическо развитие на аграрния сектор. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката по посочената проблематика; запознаване с европейската и националната законодателна рамка на горската политика; идентифициране на проблемите и извеждане ролята на горския сектор за смекчаване изменението на климата и опазването на околната среда; отразяване състоянието на националния горски сектор; предложения и изводи относно необходимостта от устойчиво управление на горския сектор.

Обект на изследване е горската политика. Предметът на изследване е ролята на горската политика за икономическо развитие на аграрния сектор.

Изследователската теза произтича от необходимостта за провеждане на последователна горска политика – предпоставка за икономическо развитие на аграрния сектор

JEL Класификатор: Q10, Q23, Q54
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

    Концепцията за добро управление е пряко свързана с политиката за устойчивото развитие. Като такава тя налага вземане на решения и регулиране на взаимоотношения в среда на неопределеност. В тези условия постигането на поставената цел е резултат от успешно съчетание на прилаганите управленски инструменти и практики. Иновацията и иновативното ...

  • КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В ЕС-28

    Интеграцията на капиталовите пазари на страните-членки в ЕС поставя редица въпроси пред инвестиционния мениджмънт. В настоящата разработка е изследван процесът на интеграция в ЕС и неговото влияние върху рисково-доходните характеристики на портфейл, съставен от Европейски акции. Резултатите показват, че информационните сигнали от процеса на ...

  • ПРАВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОДИТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Породените през последните години проблеми при контрола върху обществените поръчки създадоха предпоставки за непрекъснати промени на законодателството в този специфичен пазарен сегмент. За да се осигури максимална ефективност на разходените публични средства в процеса на реализирането на обществените поръчки, е необходимо да се спазят критериите, ...