ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪРХУ ПРИЕМАЩАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
събитиен туризъм, въздействия на събитийния туризъм, дестинация България

Резюме
Основна цел на студията е, на базата на конструиран модел за агрегирана оценка на въздействията на събитийния туризъм да се анализират и оценят основните позитиви и негативи върху приемащата общност в България. Така поставената цел се декомпозира в следните изследователски задачи:

• Предлагане на модел за оценка на въздействията на събитийния туризъм върху приемащата общност в България.

• Анализиране и оценяване на състоянието и въздействията на събитийния туризъм.

• Систематизиране на основните резултати от изследването и изводи.

Изследователска теза: Събитийният туризъм има потенциал за развитие в страната. Управляван успешно на базата на обективна информация относно въздействията, би могъл да бъде един от ефективните инструменти за по-добро развитие на дестинация България.

Резултатите от проучването дават достатъчно аргументи в подкрепа на изследователската теза. Установено бе, че е необходимо и желано в страната да има повече и по-разнообразни събития, а също и че съществуват резерви за по-добряване на туристическия потенциал на съществуващите. Позитивните въздействия на този вид туризъм получават значително по-висока оценка от негативните

JEL Класификатор: L83
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 25
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Международната регионална интеграция и процесите, протичащи в регионалните икономически формации, са предмет на редица икономически, политически, социологически изследвания от средата на 50-те години на миналия век до днес. Въпросът, който възниква обаче, e дали не се пораждат противоположните на интеграционните процеси – процесите на ...

  • ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

    В настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2016 година проучване на активите и пасивите на застрахователните дружества в България. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в Р България и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници съгласно новия ...

  • ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    Нормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават ...