НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

Автори

Ключови думи
планиране, нормативна рамка за планиране, планови документи, методологии за стратегическо планиране, регионално развитие

Резюме
Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Получените резултати са основа за извеждане на насоки за подобряване на практиката по планиране на регионалното развитие и за дефиниране на списък от препоръчителни действия за повишаване качеството на стратегическия планов процес в България.

Основната изследователска теза е, че плановата дейност в Р България се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка, в т.ч. и нормативна, и методологична, което се отразява негативно върху разработването, изпълнението, отчитането, мониторинга и оценката на плановите документи

JEL Класификатор: O21, P21, R58
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

    Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище. Цел на студията е да се ...

  • ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНОВАТА СИСТЕМА

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на икономически растеж и устойчиво развитие. Обект на изследване е процесът по пространствено планиране и възможностите за ...

  • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

    През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане ...