ПРИОБЩАВАЩИЯТ БИЗНЕС – ИНСТРУМЕНТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Автори

Ключови думи
бедност, безработица, социално изключване, устойчив растеж, приобщаващ бизнес

Резюме
В началото на 21 век в търсене на иновативни решения, свързани с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, се обръща особено внимание към уязвимите слоеве на населението с ниски доходи като източник на растеж. Два израза завоюват вниманието на изследователите в търсене на синергия ‒ приобщаващ бизнес (inclusive business) и дъното на пирамидата (bottom of the pyramid).

Целта на изследването е да се разкрият възможности за прилагане на добри световни практики в областта на приобщаващия бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Реализирането на целта е свързано с изпълнение на основните задачи: изследване равнището и факторите за бедността; представяне на модели и добри практики на приобщаващ бизнес; уточняване на полета на взаимодействие между глобални цели за устойчиво развитие, устойчив растеж и приобщаващ бизнес. Обект на настоящото изследване е приобщаващият бизнес като инструмент за намаляване на бедността и социално включване. Предмет на изследването са бизнес моделите за прилагане на приобщаващия бизнес. Тезата, която се защитава, е, че: приобщаващият бизнес е иновативен инструмент за преодоляване на бедността и социално включване. Чрез неговото прилагане е възможно постигане на устойчив, иновативен и приобщаващ растеж.

Устойчивостта на тематиката за бедността е свързана с факта, че бедността поставя много доминанти в развитието на света. В търсене на решения за нейното преодоляване приобщаващият бизнес се явява като бизнес модел, който има възможности за прилагане

JEL Класификатор: I32; I38; I38; J64; L20
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и ...

  • ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПЛАНОВАТА СИСТЕМА

    Целта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено проучване и анализ на спецификите, практиките, нормативните и методологични предпоставки и ограничения на пространственото планиране като условие за постигане на икономически растеж и устойчиво развитие. Обект на изследване е процесът по пространствено планиране и възможностите за ...