УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Автори

Ключови думи
качество, стандарти, екоефективно управление

Резюме
Глобализацията на обществения и икономическия живот, ограничеността от ресурси за производство, все по-високите изисквания на потребителите налагат нов поглед към стандартите за качество. Управлението на качеството е свързано със спазването на определени стандарти на национално, европейско и международно равнище.

Цел на студията е да се анализират проблемите в организациите, свързани с качеството, и да се предложат възможности за тяхното отстраняване.

Задачите, поставени в разработката, са: описание на основните принципи, свързани с качеството; характеризиране на стандартизацията и ползите от нея; описание на екоефективното управление; анализ на съпротивата при промяна в стандартите за качество; изясняване същността на ивестициите в обучението на човешките ресурси.

Изследователската теза е свързана с факта, че проблемите, произтичащи от управлението на качеството, могат да навредят на конкурентоспособността и устойчивото развитие на организациите. Това от своя страна налага преосмисляне на управлението, насочване на дейността към екоефективно управление и адаптиране на персонала към новото положение.

В резултат от направеното проучване са дадени препоръки към организациите за справяне със съществуващи проблеми относно качеството

JEL Класификатор: M
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 27
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Изследователската теза на настоящата разработка е, че в условията на високотехнологично икономическо развитие все повече нарастват изискванията към специалистите по търговия и туризъм, поради което е наложително осигуряване на достъп до информационно-образователните ресурси, разширяващи теоретичното и практическото познание на търговската и ...

  • МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН, БАЗИРАН НА СОЦИАЛНИЯ КОНСТРУКТИВИЗЪМ, ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА, ПОСЕЩАЕМОСТТА И УСПЕВАЕМОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В студията се изследва възможността за въвеждане на методика, базирана на социалния конструктивизъм, за изучаване на английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът се основава на обучение в нова, реална ситуация, в която обучаемите придобиват опит и знания от сценарийно обучение, чиято цел е да подобри мотивацията им. Основните ...

  • ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

    През последните няколко години телекомуникационният сектор търпи бурно развитие. В условията на нарастваща конкуренция и налагане на нови регулаторни рамки от страна на институциите телеком операторите прилагат все по-иновативни подходи в борбата за всеки един потребител. Целта на настоящото изследване е да се представят системите за подпомагане ...